Морски орел и бял ангъч се завъдиха край язовир Дъбника

Морски орел и бял ангъч се завъдиха край язовир Дъбника

Екип от експерти на Регионална инспекция по околната среда и водите – Враца, съвместно с представители на Българско дружество за защита на птиците и Дирекция на природен парк „Врачански балкан“, взеха участие в определяне състоянието на числеността и видовия състав на зимуващите водолюбиви птици в определения им териториален обхват, в рамките на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие. По време на 46-тото среднозимно преброяване експертите извършиха наблюдения по поречието на река Искър в участъка от с. Люти брод, общ. Мездра до с. Чомаковци, общ. Червен бряг, в това число и на яз. „Дъбника” край Враца. Метеорологичните условия – преобладаващото в следобедните часове слънчево време, обичайните за сезона ниски температури, вариращи между -3° С и +3° С, оказаха влияние върху броя и видовия състав на зимуващите птици в района.

По обходените маршрути бяха преброени 1627 представители на 20 вида водолюбиви птици, сред които чапли, качулата и кафявоглава потапница, зимно бърне, малък и голям гмурец, лиска, зеленоглава патица и др. Най-многобройни се оказаха лиските, зеленоглавите патици и белия ангъч.

Особен интерес за наблюдателите тази година представляваше присъствието на морски орел и бял ангъч на яз. Дъбника край Враца.

Експертите констатираха и наличието на екземпляри от други видове птици, които не са водолюбиви, но са защитени, съгласно Закона за биологичното разнообразие – обикновен мишелов, голям синигер, щиглец и други.

Обобщените данни показват, че спрямо предходната година видовият състав, както и числеността на видовете зимуващи водолюбиви птици в наблюдавания район се увеличават.

 


2


2022-01-20 09:31:32