ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ПОКАНА ЗА   ОБЩЕСТВЕНО    ОБСЪЖДАНЕ

НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

 

На основание чл. 4, т. 1 и чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг и чл. 11 от Наредба № 18 за провеждане на обществени /публични/ обсъждания в община Козлодуй, Кмета на община Козлодуй кани всички граждани и заинтересовани лица да участват в обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг по три обособени позиции при следните параметри:

  1. Обособена позиция 1:
  • Цел - закупуване на един брой многофункционален автомобил за събиране на зелени отпадъци (нов) за обезпечаване дейността на ОП „Комунална дейност“.

Максимална стойност: 290 000.00 лв., с ДДС.

                 Обособена позиция 2:

  • Цел - закупуване на два броя самосвали (нови) с оборудване за зимно почистване за обезпечаване дейността на ОП „Комунална дейност“.

Максимална стойност: 383 600.00 лв. лв., с ДДС.

                Обособена позиция 3:

  • Цел - закупуване на седем броя автомобили (нови) за обезпечаване дейността на община Козлодуй, РУ-Козлодуй и кметствата на територията на община Козлодуй.

Максимална стойност: 467 600.00 лв., с ДДС.

 

  1. Максимален размер на дълга – до 1 140 000 лв. (един милион сто и четиридесет хиляди лева).
  2. 3. Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг.
  3. Начин на финансиране– от собствени бюджетни средства.
  4. Начин на обезпечаванепридобитите активи са собственост на лизингодателя до окончателното погасяване на дълга.
  5. Място и дата на провеждане на обсъждането– 19.04.2024 г. от 12:00 часа в сградата на община Козлодуй, малка заседателна зала, ет. 1-ви, ул. „Христо Ботев“ № 13.

 

Предложения, свързани с намерението за поемане на дългосрочен дълг от община Козлодуй ще се приемат в Център за административно обслужване на Община Козлодуй и на електронен адрес: [email protected] до 18.04.2024 г.

      

 

С уважение:

 

инж. МАРИНЕЛА НИКОЛОВА

Кмет на община Козлодуй

 

 

 
2024-04-09 18:17:39