Обява на “ВиК" - Видин

“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ – ВИДИН ЕООД

гр. Видин 3700  ул.”Широка”  18  fax: +35994 601 079, tel.: +35994 601 078,  E-mail: [email protected]

 

На основание Решение № Ц - 29 от 22.12.2023г. на КЕВР

 

Н А Р Е Ж Д А М:

от 01.01.2024 година цените на В и К услугите без ДДС да са както следва: 

  1. Доставяне на вода на потребителите            2.769лв./куб.м
  2. Отвеждане на отпадъчните води                   0.460лв./куб.м
  3. Пречистване на отпадъчни води

    - Битови и приравнени към тях потребители     0.506лв./куб.м

 

Управител: инж. Илко Илиев
2024-01-02 10:05:25