Областна администрация-Враца продава имот в Криводол

Областна администрация-Враца продава имот в Криводол

Агенция за публичните предприятия и контрол продава, чрез електронен търг недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ УПИ № VІІІ, пл.№ 1337 в кв.89 по регулационния план на гр. Криводол с площ 5580 кв. м, заедно с построената в него сграда - ветеринарна лечебница, масивна конструкция на два етажа със застроена площ 146 кв. м и втори етаж със застроена площ 86 кв. м, построена 1955 г. с начална тръжна цена 83 000 лв. без включен ДДС със стъпка за наддаване 4 500 лв. Валидността на процедурата е до 08.04.2024 г. Електронната платформа за участие е на адрес: http://estate-sales.uslugi.io/
2024-03-25 17:29:50