Симфониета Враца обявява конкурс за концертмайстор

Симфониета Враца обявява конкурс за концертмайстор

на основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда обявява конкурс за 1 брой длъжност „концертмайстор“ при следните условия:

 

            Кратко описание на длъжността:

            Експертна длъжност, изискваща висше музикално образование и способност за четене на партитури;

            Подготвя оркестъра за репетиции: настройва, определя щрихи и  лъкове в съответствие с изискванията на диригентите и описаното в партитурите;

            Творчески задачи;

            Подпомага определянето на концертен състав, подредба на  оркестрантите, необходими попълнения на състава;

            Съдейства за повишаване качеството на изпълнение;

            Докладва и предлага решения за възникнали проблеми от организационен характер;

            Докладва и предлага решения за възникнали проблеми от творчески характер;

 

            1.Необходими документи за кандидатстване:

            - Документ за самоличност-копие;

            - Заявление за участие в конкурса, свободен текст;

            - СV;

            - Копия от документи за завършено образование, квалификационна степен и допълнителна квалификация или правоспособност, изискващи се за конкурса-копие;

            - Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионален опит-трудова книжка –копие;

            - Документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца-оригинал;

            - Свидетелство за съдимост, когато със закон или нормативен акт се изисква удостоверяването на съдебно минало-оригинал;

            - Други документи (по преценка на кандидата), удостоверяващи допълнителна професионална квалификация - копия.

           

            Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи, заверени от кандидатите с гриф „Вярно с оригинала” и подпис.

 

  1. Допускане до участие:

2.1. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи, или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията, определени в т. 1 от настоящата заповед.

            2.2. Допуснатите кандидати ще се уведомят писмено за датата, часа и мястото на провеждане на конкурса, а на недопуснатите кандидати писмено ще се съобщят съображенията за отказа.

 

  1. Начин на провеждане на конкурса:

 

            Конкурсът да се проведе както следва:

 

  • На 10 май 2024 г. отваряне на документи на кандидатите от 17.10 часа в счетоводство/човешки ресурси на Симфониета-Враца в сградата на ДКТ Враца

 

  • На 11 май 2024 г. от 11.00 ч. в концертна зала на Община Враца (или при необходимост в репетиционна зала в ДКТ Враца) - Прослушване по зададен репертоар (Първи тур на конкурса) както следва:

 

В. Моцарт: Симфония № 39, 4 част, от началото до такт 41

Ф. Менделсон: Сюита „ Сън в лятна нощ“, Скерцо, от такт 17 до такт 99

Й. Брамс: Симфония № 1, 2 част, солото от такт 90 до края.

 

  • Участие на допуснатите кандидати на 2 броя концерти като концертмайстор на Симфониета-Враца (Втори тур на конкурса). Датите ще се уточнят според броя на допуснатите кандидати.

 

  • Събеседване. Датата ще се уточни след последния концерт на последния допуснат кандидат, но не по-късно от 7 дневен срок.

 

            Комисията оценява кандидатите и ги подрежда в общото класиране в 7 дневен срок след приключване на събеседванията.

 

  1. Класиране на кандидатите:

            6.1. Комисията по провеждане на конкурса класира само кандидатите, които са получили окончателен резултат от конкурса най-малко 8 (осем) точки за всеки етап от конкурса.

            6.2. Окончателният резултат на всеки кандидат се формира като сбор от оценките: на първи тур, втори тур (концерт 1), втори тур (концерт 2) и оценката от събеседването. Максималният резултат, който може да се получи е 10 (десет) точки за всеки етап. Сборът на четирите оценки за всеки етап се разделя на 4 и се получава окончателната оценка за всеки кандидат.

             

  1. Срок и място за подаване на документите:

            7.1. Документите се подават лично от всеки кандидат или чрез пълномощник в счетоводство/човешки ресурси на Симфониета-Враца в сградата на ДКТ Враца, възможно е и по куриер с обратна разписка, в едномесечен срок от публикуване на обявата за конкурса в местния печат или на сайта на Симфониета Враца.

            7.2. Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик, върху който се изписва името на кандидата и длъжността, за която се кандидатства, точен адрес и телефон за връзка.

 

  1. 8. Други условия

            8.1. Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност е предоставена на разположение в счетоводство/личен състав на Симфониета-Враца в сградата на ДКТ Враца, където всеки кандидат може да се запознае с нея в работни дни, работно време от 9.00 – 12.00 ч. и от 13.00 -17.00 ч. При подаване на документи по куриер с обратна разписка е възможно да се получи електронно копие на длъжностната характеристика по имейл.

            8.2. Съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще се обявяват на сайта на Симфониета-Враца: vso.bg

 

            За информация и справки:

тел.: +359 87 797 0646

                                                               
2024-04-12 16:18:22