ЕК одобрява държавна помощ от 120 млн. евро за „Булгаргаз“

ЕК одобрява държавна помощ от 120 млн. евро за „Булгаргаз“

Европейската комисия одобри българска мярка в размер на 120 милиона евро в подкрепа на обществения доставчик на природен газ в България „Булгаргаз“ ЕАД, в контекста на руското нашествие в Украйна. Помощта беше одобрена съгласно Временната рамка за държавна помощ при кризи и преход, приета от Комисията на 9 март 2023 г. и изменена на 20 ноември 2023 г.

Помощта ще бъде под формата на гаранции по нови заеми в размер до 120 млн. евро, отпуснати на „Булгаргаз“. Целта е да се преодолее недостигът на ликвидност, пред който е изправен „Булгаргаз“, причинен от войната на Русия срещу Украйна.

Комисията установи, че българската мярка е в съответствие с условията, определени във Временната рамка при кризи и преход, и че са спазени приложимите правила за натрупване. По-специално i) гаранциите се предоставят по нови заеми; ii) натрупаният размер на заема, покрит от гаранциите по мярката, не надвишава нуждите от ликвидност на дружеството за следващите шест месеца; iii)държавата може да гарантира до 90 % от главницата на заема с максимален матуритет до шест години; и iv) гаранциите ще бъдат предоставени не по-късно от 31 декември 2023 г. Комисията стигна до заключението, че мярката е необходима, подходяща и пропорционална за преодоляването на сериозни затруднения в икономиката на държава членка в съответствие с член 107, параграф 3, буква б) от ДФЕС и условията, определени във Временната рамка при кризи и преход. Въз основа на това Комисията одобри индивидуалната помощ съгласно правилата на ЕС за държавната помощ.

Повече информация относно Временната рамка при кризи и преход и други действия, предприети от Комисията за справяне с икономическото въздействие на войната на Русия срещу Украйна и за насърчаване на прехода към икономика с нулеви нетни емисии, може да бъде намерена тук.

Неповерителната версия на решението ще бъде достъпна под номер SA.109910 в регистъра на държавните помощи на уебсайта на Комисията, посветен на конкуренцията, след като евентуалните въпроси, свързани с поверителността, бъдат решени.
2023-12-21 07:50:34