Обява на “ВиК" - Монтана

„ВиК” ООД                                            тел:  096/ 303 520

бул. „Ал. Стамболийски” 11                   096/ 383 238

3400 гр. Монтана                                  E-mail:[email protected] 


Съгласно чл.20 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги, „В и К” ООД гр. Монтана публикува утвърдените с решение № Ц-29/ 22.12.2023 г., на Комисията за енергийно и водно регулиране цени на водоснабдителните и канализационни услуги, предоставяни от „Водоснабдяване и канализация” ООД Монтана, които влизат в сила от 01.01.2024 г., както следва:

 1. Цена за доставяне вода на потребителите -                  2.985 лв./куб.м.
 2. Цена за отвеждане на отпадъчни води -                       319 лв./куб.м.
 3. Цени за пречистване на отпадъчни води:
  • Битови и приравнените към тях потребители -     838лв./куб.м.
  • Промишлени и други стопански потребители :
   • степен на замърсяване 1 -                           051лв./куб.м.
   • степен на замърсяване 2 -                           1.526лв./куб.м.
   • степен на замърсяване 3 -                           1.735 лв./куб.м.
 1. Цена за доставяне вода с непитейни качества -            640 лв./куб.м.
 2. Цена за доставяне вода на друг В и К оператор -          139лв./куб.м.

 

Утвърдените цени са без ДДС.

 
2024-01-02 10:08:13