Покана за публично обсъждане

ПОКАНА

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА

ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА МИЗИЯ

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за Общинския дълг, Кмета на Община Мизия и Общинска администрация Мизия отправя покана към местната общност и всички обществени организации и юридически лица от общината да участват при провеждане на обществено обсъждане за изготвянето на проекти във фаза „работен проект“ с цел осигуряване на пълна проектна готовност за бъдещо кандидатстване и подновяване на автопарка на Община Мизия, за финансирането на които Община Мизия има намерение да поеме дългосрочен дълг:

 1. Изготвяне на работен проект за обект: „Доизграждане, реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа на с. Крушовица и гр. Мизия, общ. Мизия“.

Предназначение: Изработването на проект във фаза „работен проект“ за обект „Доизграждане, реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа на с. Крушовица и гр. Мизия, общ. Мизия“ цели създаване на пълна проектна готовност на Община Мизия за кандидатстване по бъдещи програми за безвъзмездно финансиране, с което ще бъде доизградена водопроводната мрежа на с. Крушовица, общ. Мизия.

Стойност за изготвяне на проекта във фаза „работен проект“: до 120 000.00 лева.

Начин на финансиране: Дългово финансиране в размер до 120 000.00 лева – заем от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД или банкова институция.

Начин на обезпечаване: Залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Мизия по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

 1. Изготвяне на работен проект за обект: „Рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа на територията на община Мизия“.

 

Предназначение: Изработването на проект във фаза „работен проект“ за обект „Рехабилитация и реконструкция  на уличната мрежа на територията на община Мизия“, цели създаване на пълна проектна готовност на Община Мизия за кандидатстване по бъдещи програми за безвъзмездно финансиране, с което ще бъде подобрено благоустройството на уличната мрежа.

Стойност за изготвяне на проекта във фаза „работен проект“: до 120 000.00 лева.

Начин на финансиране: Дългово финансиране в размер до 120 000.00 лева – заем от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД или банкова институция.

Начин на обезпечаване: Залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Мизия по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

 1. Изготвяне на работен проект за обект: „Изграждане на канализационна система и пречиствателна станция за отпадни води на територията на гр. Мизия“.

Предназначение: Изработването на проект във фаза „работен проект“ за обект „Изграждане на канализационна система и пречиствателна станция за отпадни води на територията на гр. Мизия“ цели създаване на пълна проектна готовност на Община Мизия за кандидатстване по бъдещи програми за безвъзмездно финансиране, изпълнението на който проект ще доведе до предотвратяване замърсяването на речното корито на р. Скът на територията на гр. Мизия.

Стойност за изготвяне на проекта във фаза „работен проект“: до 240 000.00 лева.

Начин на финансиране: Дългово финансиране в размер до 240 000.00 лева – заем от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД или банкова институция.

Начин на обезпечаване: Залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Мизия по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

 1. Изготвяне на работен проект за обект: „Изграждане на велоалея на територията на гр. Мизия“.

Предназначение: Изработването на проект във фаза „работен проект“ за обект „Изграждане на велоалея на територията на гр. Мизия“ цели създаване на пълна проектна готовност на Община Мизия за кандидатстване по бъдещи програми за безвъзмездно финансиране, изпълнението на който проект ще доведе до създаване на условия за спорт и отдих.

Стойност за изготвяне на проекта във фаза „работен проект“: до 24 000.00 лева.

Начин на финансиране: Дългово финансиране в размер до 24 000.00 лева – заем от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД или банкова институция.

Начин на обезпечаване: Залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Мизия по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

 1. Изготвяне на идеен и работен проект за обект: „Изграждане на зона за спорт и отдих в с. Крушовица, общ Мизия“.

Предназначение: Изработването на проект във фаза „работен проект“ за обект „Изграждане на зона за спорт и отдих в с. Крушовица, общ Мизия“ цели създаване на пълна проектна готовност на Община Мизия за кандидатстване по бъдещи програми за безвъзмездно финансиране, изпълнението на който проект ще доведе до подобряване на инфраструктурата и създаване на място за отдих и спорт в с. Крушовица, общ. Мизия.

Стойност за изготвяне на проекта във фаза „Идеен проект“: до 24 000.00 лева.

Стойност за изготвяне на проекта във фаза „Работен проект“: до 84 000.00 лева.

Начин на финансиране: Дългово финансиране в размер до 108 000.00 лева – заем от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД или банкова институция.

Начин на обезпечаване: Залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Мизия по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

 1. Изготвяне на работен проект за обект: „Основен ремонт на общински клуб и прилежащата към него лятна градина, гр. Мизия“.

Предназначение: Изработването на проект във фаза „работен проект“ за обект „Основен ремонт на лекоатлетическа писта и трибуни, находящи се в двора на Основно училище „Цанко Церковски“ цели създаване на пълна проектна готовност на Община Мизия за кандидатстване по бъдещи програми за безвъзмездно финансиране, изпълнението на който проект ще доведе до подобряване на социалната среда на гражданите в гр. Мизия.

Стойност за изготвяне на проекта във фаза „работен проект“: до 30 000.00 лева.

Начин на финансиране: Дългово финансиране в размер до 30 000.00 лева – заем от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД или банкова институция.

Начин на обезпечаване: Залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Мизия по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

 1. Изготвяне на работен проект за обект: „Изграждане на жилищно селище „Бъдеще“ в имот с кад. № 501.655 по плана на гр. Мизия“.

Предназначение: Изработването на проект във фаза „работен проект“ за обект „Изграждане на жилищно селище „Бъдеще“ в имот с кад. № 501.655 по плана на гр. Мизия“ цели създаване на пълна проектна готовност на Община Мизия за изграждането на комплекс в рамките, на който ще се намират жилищни общински фургони, спортни игрища, паркинги за обществено ползване и зони за разходка и отдих.

Стойност за изготвяне на проекта във фаза „работен проект“: до 60 000.00 лева.

Начин на финансиране: Дългово финансиране в размер до 60 000.00 лева – заем от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД или банкова институция.

Начин на обезпечаване: Залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Мизия по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

 1. Изготвяне на работен проект за обект: „Основен ремонт на сградата на НЧ „Христо Ботев 29“, с. Войводово, общ. Мизия“.

Предназначение: Изработването на проект във фаза „работен проект“ за обект „Основен ремонт на сградата на НЧ „Христо Ботев 29“, с. Войводово, общ. Мизия“ цели създаване на пълна проектна готовност на Община Мизия за кандидатстване по бъдещи програми за безвъзмездно финансиране, изпълнението на който проект ще доведе до подобряване на социалната среда и културния живот на гражданите в с. Войводово, общ. Мизия.

Стойност за изготвяне на проекта във фаза „работен проект“: до 15 000.00 лева.

Начин на финансиране: Дългово финансиране в размер до 15 000.00 лева – заем от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД или банкова институция.

Начин на обезпечаване: Залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Мизия по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

 1. Изработване на Подробен устройствен план и проект във фаза „Идеен проект“ за обект: „Индустриална зона „Мизия“, гр. Мизия“.

Предназначение: Финансирането на дейностите цели изготвянето на Подробен устройствен план за обособяване на Индустриална зона „Мизия“ и изработване на проект във фаза „Идеен проект“, в следствие на което да бъде изградена довеждаща и вътрешна техническа инфраструктура на „Индустриален парк „Мизия“. С така изготвената документация ще бъде осигурена пълна проектна готовност на Община Мизия за кандидатстване по бъдещи програми за безвъзмездно финансиране за реализирането на Индустриална зона „Мизия“, с което ще се подпомогне развитието на региона, ще бъде намалена безработицата и ще се подобри стандарта на живот на жителите на Община Мизия и съседните такива.

Стойност за изработване на Подробен устройствен план: до 78 000.00 лева.

Стойност за изготвяне на проекта във фаза „Идеен проект“: до 66 000.00 лева.

Начин на финансиране: Дългово финансиране в размер до 144 000.00 лева – заем от „Фонд ФЛАГ“ ЕАД или банкова институция.

Начин на обезпечаване: Залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Мизия по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

 1. Закупуване на един брой нов неупотребяван лек автомобил при условията на финансов лизинг за обезпечаване на дейността на Община Мизия.

Предназначение: Закупуването на нов неупотребяван автомобил за обезпечаване на дейността на Община Мизия цели подновяване на остарелия автопарк и намаляване на разходите, извършвани от Общинска администрация – Мизия за ремонт и консумативи на старите автомобили. Изпълнение на основните дейности в Община Мизия по експедитивен и безопасен начин. Поради ограничените възможности на общинския бюджет е целесъобразно този проект – закупуване на един брой нов автомобил за обезпечаване на дейността на Община Мизия, да бъде изпълнени при условията на финансов лизинг при заложените параметри. При този вид договори – за финансов лизинг, Лизингодателят обезпечава лизинговата вещ до окончателното изплащане и я предоставя за ползване на Лизингополучателя, който заплаща за това лизингови вноски. Този вид плащане не ангажира еднократно голям финансов ресурс.

Параметри на финансовия лизинг:

 • Максимален размер на дълга – до 97 000 лева;
 • Валута на дълга – лева;
 • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;
 • Цел – закупуване на един брой нов неупотребяван лек автомобил при условията на финансов лизинг за обезпечаване на дейността на Община Мизия;
 • Начин на финансиране – от собствени бюджетни средства;
 • Авансова вноска – 15 % от цената на актива, плюс еднократни съпътстващи разходи (такса лизинг, такси за регистрация на автомобила, застраховки и др.);
 • Условия за погасяване: на месечни вноски, съгласно погасителен план;
 • Срок за погасяване: финансов лизинг със срок от 36 месеца, считано от датата на подписване на договора;
 • Максимален лихвен процент – до 4.50%.

Начин на финансиране: Дългово финансиране в размер до 97 000.00 лева – при условията на финансов лизинг за 36 месеца.

Начин на обезпечаване: Залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Мизия по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

Във връзка с гореизложеното предлагаме за обсъждане следните намерения за поемане на дълг:

 1. Предназначение на дълга – финансиране изготвянето на проекти във фаза „работен проект“ с цел осигуряване на пълна проектна готовност за бъдещо кандидатстване за следните обекти:

- „Доизграждане, реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа на с. Крушовица и гр. Мизия, общ. Мизия“;

- „Рехабилитация и реконструкция  на уличната мрежа на територията на община Мизия“;

- „Изграждане на канализационна система и пречиствателна станция за отпадни води на територията на гр. Мизия“;

- „Изграждане на велоалея на територията на гр. Мизия“;

- „Изграждане на зона за спорт и отдих в с. Крушовица, общ Мизия“;

- „Основен ремонт на общински клуб и прилежащата към него лятна градина, гр. Мизия“;

- „Изграждане на жилищно селище „Бъдеще“ в имот с кад. № 501.655 по плана на гр. Мизия“;

- „Основен ремонт на сградата на НЧ „Христо Ботев 29“, с. Войводово, общ. Мизия“;

- Изработване на Подробен устройствен план и проект във фаза „Идеен проект“ за обект: „Индустриална зона „Мизия“, гр. Мизия“.

Максимален размер на дълга до 861 000.00 лева;

Валута на дълга – български лева;

Вид на дълга – дългосрочен дълг,  поет с договор за общински заем;

Срок на кредита – 120 месеца от датата на сключване на договора за кредит, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване;

Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.083 %;

Начин на обезпечение на кредита – залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Мизия по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

 1. II. Предназначение  на дълга – финансиране закупуването на един брой нов неупотребяван лек автомобил за обезпечаване на дейността на Община Мизия:
 • Закупуване на един брой нов неупотребяван лек автомобил при условията на финансов лизинг за обезпечаване на дейността на Община Мизия.

Максимален размер на дълга – до 97 000 лева;

Валута на дълга – български лева;

Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор при условията на финансов лизинг;

Цел – закупуване на един брой нов неупотребяван лек автомобил при условията на финансов лизинг за обезпечаване на дейността на Община Мизия;

Начин на финансиране – от собствени бюджетни средства;

Авансова вноска – 15 % от цената на актива, плюс еднократни съпътстващи разходи (такса лизинг, такси за регистрация на автомобила, застраховки и др.);

Условия за погасяване – на месечни вноски, съгласно погасителен план;

Срок за погасяване – финансов лизинг със срок от 36 месеца, считано от датата на подписване на договора;

Максимален лихвен процент – до 4.50%.

Начин на обезпечение на кредита – залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община Мизия по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси, както и трансфери за местни дейности, включително обща изравнителна субсидия, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

 

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДАНЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.04.2024 година от 10:00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Мизия, етаж 1.

 

 

                                                                       КМЕТ НА

ОБЩИНА МИЗИЯ:

                                               ВАЛЯ БЕРЧЕВА
2024-03-08 15:07:47