ЛРД Мездра-Роман свиква общо отчетно събрание

ЛРД Мездра-Роман свиква общо отчетно събрание

Управителният съвет на сдружение „Ловно-рибарско дружество Мездра- Роман“ свиква общо отчетно събрание на 31.05.2024 г. от 10.00 ч. в ресторант „Родина“-Мездра. Регистрацията на делегатите започва в 9.00 часа.

Дневен ред:

  1. Отчет за дейността на сдружение „ЛРД Мездра-Роман“ за 2023 г.
  2. Отчет на Контролната комисия за 2023 г.
  3. Приемане на финансов план на Сдружението за 2024 г.
  4. Приемане план за приходите и разходите от годишната вноска за стопанисване на дивеча през 2024 г.
  5. Определяне на размера на членския внос, встъпителния членски внос за нови ловци и намаленията за 2025 г.
  6. Избор на делегати за Общото събрание на НЛРС-СЛРБ.
  7. Жалби до общото събрание.
  8. Разни.2024-04-15 10:50:30