Чипровци поема контрола над отпадъците

Чипровци поема контрола над отпадъците

За последните пет години се е увеличило количеството депонирани на регионалното сметище от Чипровци и селата отпадъци с над 77 тона. През 2016 г. боклуците са били 856,26 т, а през 2020 г. стигат 933,28 т. Местната управа се стреми към напълно организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Опразването на контейнерите става по график. Количеството разделно събрани хартия и картон, пластмасови и стъклени опаковки е почти постоянно между 2016 и 2020 г. През миналата година са изхвърлени в цветните контейнери 1440 т хартия, 1330 т пластмаса и метал и 2400 т стъкло.

На територията на община Чипровци няма действаща инсталация за третиране и депа за строителни отпадъци. На територията на общината има стари замърсявания, за които местната управа предприема поетапно почистване.

Намеренията на общината са, до 2028 година да бъдат създадени условия за намаляване количеството депонирани отпадъци и да се увеличат рециклираните. Създаване на условия за третиране на биоразградимте също е приоритет. Основните компоненти на Общинската програма за управление на отпадъците за периода до 2028 г. преди всичко очертават перспективи и насоки за развитие.
2021-07-21 15:28:26