Община Мездра разкрива още две нови социални услуги

Община Мездра разкрива още две нови социални услуги

Община Мездра спечели Проект „Център за обществена подкрепа и Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства в Община Мездра“. Той е на общата стойност 1 783 092,68 лв., от които 1 515 628, 78 лв. европейско финансиране и 267 463,90 лв. национално съфинансиране, а срокът за неговото изпълнение - 30 месеца. Основната му цел е осигуряване на подкрепа за продължаване на процеса по деинституционализация чрез реализиране на модели за качествена алтернативна грижа за деца, настанени в институции, вкл. за деца с увреждания и деца с потребност от постоянна медицинска грижа, гарантираща им живот в семейна среда и равен достъп до услуги за социално включване на територията на община Мездра. Създаване и предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в общността, основани на нуждите на всяко дете.

С проекта се цели да се осигури на децата с увреждания и на техните семейства право и достъп до качествена грижа и социални услуги в общността според индивидуалните им потребности. Чрез реализацията му Община Мездра ще разкрие две нови социални услуги - Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства и  Център за обществена подкрепа. В двете социални услуги ще се бъде извършен подбор и назначен квалифициран персонал и специалисти за обезпечаване качественото предоставяне на социалните услуги.

По проекта ще бъде закупено ново специализирано транспортно средство, адаптирано за хора с увреждания - автомобил за 6 пътници, водач и 2 места за инвалидни колички.
2021-05-26 14:10:58