Решено! Теглят кредит за модерен пазар в Мездра

Решено! Теглят кредит за модерен пазар в Мездра

Общинският съвет реши Община Мездра да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг, с цел финансиране на дейностите за реализиране на проект: „Реконструкция на покрит пазар и благоустрояване на околното пространство в гр. Мездра“. Максималният размер на дълга е 1 807 208 лв., а срокът за неговото погасяване - до 180 месеца, считано от датата на подписване на договора за кредит. Това решение бе взето на априлската сесия на местния парламент.

Проектът предвижда изграждане на две основни покрития на пазара с дължина по 36 м; оформяне на търговски пасажи (оси) и разполагане на търговски маси - по 24 търговски маси; обособяване на място за социални контакти и събития - сцена за публични прояви и малка водна площ; обособяване на зона за отдих и игри; подмяна на настилки; ново решение за осветлението на пазара и паркинга; осигуряване на ново решение за водоснабдяване и фонтан, както и канализация за обекта. Общата площ, която ще бъде реконструирана е 820 кв. м., а срокът за изпълнение на проекта - две години.

ОбС промени характера на общинската собственост от публична в частна на четири сгради - две общежития, столова и постройка на допълващо застрояване, предоставени до преди година и половина безвъзмездно за управление на ПГ по МСС - гр. Мездра, а от м. октомври 2019 г. преминали за стопанисване и управление от Община Мездра. Мотивът за промяна характера на собствеността на тези сгради е, че те са престанали са имат предназначението, което са имали. Същевременно продължителен период от време не се използват по предназначение, което е довело до силно влошеното им експлоатационно състояние и необходимостта от значителен финансов ресурс за ремонт и поддръжка.

На заседанието бяха приети отчет за първото тримесечие на тази година на „Екопроект“ ООД - Враца и беше определено как да гласува представителят на Община Мездра по точките от дневния ред на Общото събрание на „ВиК“ ООД - Враца и на Общото събрание на „Екопроект“ ООД - Враца, насрочени за 11.05.2021 г.
2021-04-29 10:47:28