Наташа Младенова: Ще подобрим инфраструктурата в община Брусарци

Наташа Младенова: Ще подобрим инфраструктурата в община Брусарци

5 418 564 лв. е проекто-бюджетът на Община Брусарци. От тях близо 2 млн. са очакваните местни приходи, а останалото са приходи за делегирани от държавата дейности. Увеличени са стандартите за издръжка във функциите общи държавни служби, отбрана и сигурност, образование, здравеопазване, социално подпомагане и култура за 2021 г. Трансферът за зимно поддържане и снегопочистване е завишен с 3 900 лв. Целевият трансфер за капиталови разходи е завишен със 47 100 лв., общата изравнителна субсидия със завишение от 86 100лв.

Новото в бюджета е стандарт за дейност „Асистирана подкрепа“ на стойност 87 670 лв. За ремонт и поддържане на уличната мрежа”, са планирани малко над 579 000 лв.

В капиталовата програма за 2021 г. са включени ремонт и реконструкция на ул. „9-ти септември“ в с. Василовци и реконструкция на ул. „Димитър Благоев“ в Крива бара. Средствата са по ПМС от края на 2019 г. С преходния остатък ще се положи трошен камък на улици в с. Василовци и ще се закупят компютри.

С целева субсидия по ЗДБРБ за 2021 г. в размер на близо 400 000 лв. се предвижда реконструкция на улиците „Индустриална“ и „Търговска“ в Брусарци, обновяване двора на местното СУ „Христо Ботев“, ремонт и подмяна на дограмата в ДГ „Детелина“ с. Василовци. В гробищния парк „Цигански гробища“ в същото село предстои изграждането на ритуален дом. Редица улици са включени за ремонт и със средства от ДФЗ, ще бъдат изградени и площи за широко обществено ползване. Продължава реализацията и на редица проекти.

„Кризата с Covid – 19 предизвика значително намаление на постъпленията и увеличение на непредвидените разходи. За да бъде изпълнена приходната част на бюджета за 2021 година,

трябва да се насочат усилията към събиране на текущите и просрочените общински вземания от данъци, такси, наеми и др. Планираните разходи задоволяват основните потребности на разпоредителите с бюджетни кредити и от ръководителите на бюджетните звена се изисква да прилагат стегната политика на разходване на средствата. Голяма част от проекта на бюджета се насочва за капиталови разходи, което ще подобри социалната и техническа инфраструктурата на общината, с което ще се обнови и  визията. Община Брусарци продължава успешното усвояване на европейски фондове, чрез реализиране на договорените проекти и разработване на нови“, подчертава кметът Наташа Младенова.

 

 
2021-02-09 09:50:54