Обявиха пещера във Врачанско за защитена местност

Обявиха пещера във Врачанско за защитена местност

Серапионовата пещера край Лютиброд вече е със статут на защитена местност. Това стана с предложение на Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан” и със Заповед  на министъра на околната среда и водите Емил Димитров. Наземната площ е с размер от 2,21 дка и подземни части на пещерата.

В границата на защитената местност се забранява строителство на нови пътища с трайна настилка, сгради и съоръжения, с изключение на поддръжка, ремонт и реконструкция на съществуващи съоръжения; извеждане на сечи, с изключение на санитарни; отсичане на отделни стари дървета с хралупи и гнезда;  търсене, проучване и добив на подземни богатства; изкопна и друга дейност, водеща до трайни промени на ландшафта; внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове; изграждане на екопътеки и друг вид подстъпи, водещи до входа на пещерата; влизане в пещерата в периода 1 ноември - 1 април, с изключение на посещения с научна цел и мониторинг и др.  

Нарушителите на заповедта се наказват съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.

Защитена местност "Серапионова пещера", която се намира в м. Ключнѝ дол, на около 1 км югоизточно от гара Черепиш, на левия бряг на река Искър, е вписана в Държавния регистър на защитените територии при Министерство на околната среда и водите под №600.


1
2


2020-05-27 15:26:21