Продължава подкрепата на деца от община Бяла Слатина

Продължава подкрепата на деца от община Бяла Слатина

Община Бяла Слатина  продължава изпълнението на Проект “Център за социално включване “Аз и моето семейство“.  Основните дейности включват предоставяне на услуги по ранна интервенция на деца с увреждания, подкрепа на семейства, превенция и предотвратяване на детските заболявания и др.  635  е броят на  децата, които трябва да получат подкрепа чрез услугите.

"Насочени сме към няколко целеви групи - семейства с деца от 0 до 7 години включително, деца с увреждания и техните семейства от община Бяла Слатина. В резултат от изпълнението на проекта очакваме да създадем по-добри условия за отглеждане и възпитание на децата в риск"- каза ръководителят на проекта Дарина Кръстева, главен експерт в общинската администрация в Бяла Слатина.  

В работата на центъра участва и медиатор."Моята работа основно е да мотивирам семействата, които са в социална изолация"- казва Мариан Алексиев, медиатор по дейностите за подкрепа на семействата за ранно развитие на децата и превенция за предотвратяване  на детските заболявания. 

Екипът на проекта провежда ежемесечни срещи със специалистите и персонала  в Центъра за социално включване.

 
2020-04-03 09:41:09