Въведоха драконовски мерки в Мездра

Въведоха драконовски мерки в Мездра

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 63 от Закона за здравето, Решение на  Народното събрание от 13.03.2020 г. за обявяване на извънредно положение на територията на Република България, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед № РД-01-130/17.03.2020 г. и Заповед № РД-01-131/17.03.2020 г. на министъра на здравеопазването, във връзка с препоръките на Националния оперативен щаб и в изпълнение решенията на Общинския оперативен щаб, взети на заседания на 13.03, 14.03, 16.03 и 17.03.2020 г., 

 

Н А Р Е Ж Д А М

 1. Да не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора (пълнолетни лица) на открити и закрити обществени места.
 2. Забранява се консумацията пред и в търговските обекти, които имат право да извършват търговска дейност на територията на община Мездра, на топли напитки (кафе, чай, мляко и др.), алкохолни и безалкохолни напитки.
 3. Преустановява се дейността на всички вендинг автомати на територията на община Мездра
 4. Забранява се предлагането на открито на неопаковани храни.
 5. Преустановява се дейността на всички открити и закрити пазари и тържища на територията на община Мездра.
 6. Всички лица, които са поставени под карантина/ домашна изолация, в т. ч. граждани, завърнали се от чужбина, да спазват стриктно разпоредителните мерки по време на карантинния срок.
 7. Общопрактикуващите лекари, които извършват дейност на територията на община Мездра, да осъществяват медицинско наблюдение за 14-дневен период на поставените под карантина лица от техните пациентски листи.
 8. С цел недопускане струпването на много хора на едно място, собствениците на търговски обекти, които имат право да извършват търговска дейност на територията на община Мездра, да създадат необходимата организация и контрол за осигуряване на минимално разстояние между клиентите от 2 метра.
 9. Забранявам на собствениците на търговски обекти на територията на община Мездра по време на действие на извънредното положение в Република България организирането на тотални разпродажби на стоки, ликвидации и промоционални кампании. При констатирани нарушения, дейността на търговските обекти ще бъде спряна.
 10. Във връзка с усложнената епидемична обстановка в страната, отменям временно платения престой на моторни превозни средства в централната градска част на гр. Мездра.
 11. Собствениците на търговски обекти, ползващи за извършване на търговска дейност общински терени, да бъдат освободени от такса „масички“ и „тротоарно право“ за периода на действие на ограничителните мерки.

За изпълнение на горните разпореждания и на основание чл. 44, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 31 и чл. 36, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания,

 

В Ъ З Л А Г А М

На началника на РУ - Мездра при ОД МВР - Враца да отговаря за спазването на обществения ред и, съвместно с кметовете и кметските наместници на населени места, Общинския оперативен екип, сформиран към Общинския оперативен щаб на 14.03.2020 г., и лицензирани фирми за охрана и контрол в урбанизирани територии, да съблюдава и контролира изпълнението на заповедта. На нарушителите да се съставят актове за установяване на административно нарушение или да се прилагат принудителни административни мерки, както и всякакви други действия и мерки, в съответствие с действащото законодателство.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани страни за сведение и изпълнение.

Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 
2020-03-19 11:34:46