Право на отговор от независимия кандидат за кмет на община Козлодуй Румен Маноев

Право на отговор от независимия кандидат за кмет на община Козлодуй Румен Маноев

Държавната администрация е задръстена от услужливи партийни калинки, които са готови на всичко, за да останат на държавната софра.Тези калинки, обаче не са в състояние законосъобразно и разумно да изпълнят партийни поръчки, така че вместо да ми избодат очите, ми изписват веждите, което не важи, обаче за партийните им посестрими – поръчители на безумни пасквили. Очаквайте продължението, защото от този запъртък ще се измъти доста зловоние, но за поръчителите му, а надявам се и за изпълнителите от партийната инспекция.

Знаещите и разумните да четат,за да се уверят сами, а останалите…, ами те да ходят на партийни събрания !

ДО

АДФИ СОФИЯ

Гр.София 1040,ул.”Леге №2”

ПИСМЕНО СТАНОВИЩЕ

От РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНОЕВ

На Ваш Доклад ДИДЗ-ВР-2/19.06.2019г..

Господин Директор,

========

3.Не могат да бъдат споделени констатациите в доклада касаещи заплащане на МОСВ сумата 211 046 лв. По силата на ДБФП№58-131-91-91/2009г. „ТП за ИИП във водния сектор на гр.Козлодуй, сключен между Община Козлодуй и ОП”ОС”2007-2013г . заплатените за ДДС сума СА ДОПУСТИМ РАЗХОД . Доколкото ми е известно този договор НЕ Е ИЗМЕНЕН, поради което и е задължителен за страните по него. ЕДИНСТВЕН КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА е този , който е взел решение за сключването му - ОбС Козлодуй, но не и ЕДНОЛИЧНО КМЕТА НА ОБЩИНАТА.

Именно поради тази задължителност на сключения договор е следвало и сочената сума от 211 046 лв. да се ЗАПЛАТИ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ от ОП ”ОС”, съобразно клаузите на договора, което и е сторено.

Практиката с ПИСМО на ЕК от 31.03.2015г. , по силата на което разходите за ДДС по водни проекти са обявени за „недопустими” за ОП ”ОС” , да СЕ ИЗМЕНЯ ПРИКЛЮЧИЛ ДОГОВОР, като се ПРИНУЖДАВАТ договарящите страни по договора, ДА ГО НАРУШАВАТ , намирам за очевидно незаконосъобразна.

Няма коментар в доклада Ви законосъобразно ли е ТОВА ЕДНОСТРАННО и ПОСТФАКТУМ нарушение на сключен договор, който е изпълнен, само за да се приложи ПИСМО, пък било то и на ЕК , и къде в ЗНА или в Договора за присъединяване към ЕС на БГ ПИСМОТО е обявено за нормативен акт ?!

При подобно процедиране резонен е въпроса: Какъв е смисъла да се сключват договори, след като същите едностранно и постфактум се нарушават по силата на писма на трети страни ?

Необяснимо е как в Приложение №9 към на ДБФП№58-131-91-91 / 2009г. „ТП за ИИП във водния сектор на гр.Козлодуй, сключен между Община Козлодуй и ОП”ОС”2007-2013г . ДДС сума Е ПОСОЧЕНА КАТО ДОПУСТИМ РАЗХОД , което Вие игнорирате.

Видно от Справка на Община Козлодуй от 25.02.2019г., както и дневници за покупки за периода , е че Община Козлодуй /съобразно допустимостта на разходите за ДДС/ е отразила – ФАКТУРИ БЕЗ ПРАВО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ, поради което и не е поискано да бъдат възстановени.

След като Община Козлодуй няма право на данъчен кредит по договора /съобразно дневници за покупки и ДОРИ ПО забележка от 2019г. на служители готвили справка /, то незаконосъобразно би било искането да се подава от Общината Декларация до НАП , за да се преведе сумата 211 205 лв. като данъчен кредит на МОСВ , каквото „бездействие” сте открили ?!

Странно ми е как с бездействие съм лишил общината от 211 205 лв. към 2015г., СЛЕД КАТО ТЕЗИ СУМИ СА ЗАПЛАТЕНИ на Община Козлодуй , като допустим разход по проекта, който е приключил 2013г.

Логичният въпрос е защо Община Козлодуй е заплатила 211 205 лв. от бюджета на Общината на 28.11.2017г. на МОСВ ? С кое решение компетентният орган ОбС Козлодуй е взел решение за изплащане тази сума на МОСВ, отразено ли е това в Бюджета на Общината, тъй като ЕДНОЛИЧНОТО Й РАЗПЛАЩАНЕ ОТ КМЕТА е в нарушение на законовите му правомощия ?

Не приемам констатациите в доклада, че съм бездействал , тъй като не е подадена справка-декларация за възстановяване на ДДС на МОСВ, тъй като това би било НАРУШЕНИЕ на ДБФП№58-131-91-91/2009г. „ ТП за ИИП във водния сектор на гр.Козлодуй, сключен между Община Козлодуй и ОП”ОС”2007-2013г ., съобразно който заплатените за ДДС суми СА ДОПУСТИМ РАЗХОД.

Гр.Козлодуй Румен Маноев

 
2019-10-25 08:13:45