Малиновец енерджи произвежда чиста енергия от биогаз

Малиновец енерджи произвежда чиста енергия от биогаз

През 2015 г. бе въведена в експлоатация инсталация за производство на ел. енергия от биогаз с мощност от 1 200 кW в имота на „Малиновец Енерджи” ООД, находящ се в землището на с. Царевец, м. Трохала, общ. Мездра.

Инвестицията е в резултат на националната стратегия за намаляване на вредните емисии и произвеждане на 20 % от енергията от ВЕИ в България до 2020 г.

Инсталацията за биогаз е по проект на германски компании, които са световно признати в областта на съвременните еко технологии. Същите са изградили голям брой съвременни биогазови инсталации на всички континенти, Индия,  Канада, Северна и Южна Америка. Болшинството от тях работят на базата на органични растителни и животински биоразградими отпадъци.

Биогазът е горивен газ, който се получава чрез ферментация на биомаса от  животински и/или растителни суровини в анаеробна среда. В много страни на Европейския съюз, производството на биогаз  (на базата на термофилно анаеробно разграждане) се разглежда като оптимален еко-технологичен метод за обработка на твърд и течен животински тор, както и на широк спектър други подходящи биоразградими органични отпадъци с  растителен произход. Чрез този екологически издържан метод много страни на света успешно решават глобалните проблеми на замърсяването на околната среда, чрез намаляване емисиите на метан и азотни окиси, отделени в атмосферата при традиционното мезофилно съхранение, обеззаразяване и използване на животинския тор от животновъдството. Освен това, чрез него се генерира топлинна и електрическа енергия, която е атрактивна възобновяема алтернатива.

Като цяло световният опит от експлоатацията на биогазовите централи  и резултатите от научните изследвания доказва, че полученият след тази ферментация продукт е безопасен за живите организми, проявява се като подобрител на почвата и има допълнителен екологичен ефект, намалявайки отделяния директно в атмосферата метан и не се нуждае от пастьоризация. Този метан, вместо да се натрупва в атмосферата, произвежда енергия. 

         

 
2019-06-22 08:06:17