ћаринела Ќиколова, кмет на община  озлодуй: »скаме промени в законодателството, които да осигур€т нужни пари в общински€ бюджет

ћаринела Ќиколова, кмет на община  озлодуй: »скаме промени в законодателството, които да осигур€т нужни пари в общински€ бюджет

√-жо Ќиколова, какви б€ха основните предизвикателства във ¬ашата работа през 2017 г.?

ѕредизвикателствата, които съпътстват работата ми като кмет, са ежедневни. —ъпричастна съм с проблемите на хората, но не винаги разполагам с правомощи€та, за да бъда полезна. Ќаселението на община  озлодуй е над 20 000 жители, отдел€м време за лични срещи с хората вс€ка седмица в приемен ден.

—амо за пет месеца на 2017 г. сме публикували над 20 обществени поръчки. «а справка, през миналите години толкова са били поръчките за една година време. ћисл€, че това е доказателство с какви темпове се работи, колко много цели сме поставили пред себе си и какви очаквани€ гоним.

ѕредизвикателство пред мен все още е комуникаци€та с населението по основните наболели теми. „есто аз и хората искаме бързи резултати, но законодателството и процедурите ни бав€т, срещаме неразбиране от страна на гражданите. ¬ тази посока продължаваме да търсим правилни€ път, така че и гражданите да имат достъп до информаци€, когато н€кой проект не се случва - каква е причината и защо се бави. ≈дин такъв пример е ремонтът на уличната мрежа - изключително набол€л въпрос. »маме обжалване от една фирма, което категорично спира процедурата до произнас€не на ¬ј—.  ъм момента ќбщината наистина е с вързани ръце и не можем да предприемем адекватни действи€.

 ои са основните инфраструктурни обекти, които ще реализира община  озлодуй?

ќбщина  озлодуй има сериозна нужда от подобр€ване на пътната инфраструктура. ÷€лостно изграждане на уличната мрежа е на стойност над 38 млн. лева. —ума, ко€то е непосилна за наши€ бюджет, но пък не спираме да търсим възможности. ≈дна такава е кандидатстването ни по проект за ц€лостна реконструкци€ на основната ни улица - от ћ÷ ДƒарисФ до Ѕотев парк на стойност 5,8 млн. лв. “ази година ще изградим нов паркинг в централна градска част, което ще облекчи движението и струпването на автомобили по две възлови улици в града. ўе изградим модерен пазар в района на пощата. ѕрез юни ще открием детски€ парк, който е проект, изц€ло финансиран от централни€ бюджет. —коро очаквам да завършим окончателно дейностите по саниране на 7 жилищни блока в  озлодуй.

¬ече можем да се похвалим с първи€ изц€ло завършен проект от наши€ екип. ¬ началото на месец май открихме детска площадка в жк Д3-ёгФ -† проект, изц€ло финансиран от јќ Д–усатом сървисФ с 80 000 лв. “ова е първото дарение с такива размери, което се получава в община  озлодуй.† ѕлощадката е с уникална настилка - цветна фигура с размери 400 квадрата. —ъоръжението се радва на стотици посетители всеки ден и мо€та молба е да се пази от родителите и децата. ¬ъпреки табелите, които сме поставили, влизат деца с ролери и родители, пушещи цигари вътре. “ова е изключително опасно както за децата, така и за самата площадка и настилка. Ќад€вам се хората да осъзнават, че вс€ко нещо, което се изгражда, след това се стопанисва от всички нас. » ако про€в€ваме немарливост, много бързо новите ни придобивки ще бъдат погубени.

¬ече е видима пром€ната в чистотата и зеленината в  озлодуй. ѕриключи ли обновлението в ќѕ Д омунална дейностУ и какви резултати очаквате от т€х?

«аварих предпри€тие с много негативно отношение към работата и оттам негативно отношение на гражданите. Ѕитува мнението, че работниците само търс€т с€нка да починат и м€сто да се скри€т от работа. “ака и беше преди година. —ега вече се над€вам, че с показаните резултати ще променим тази нагласа. ќбщинското предпри€тие вече е окомплектовано. — решение на ќбщински съвет се увеличи числеността му. ѕочистването е по график и зас€га всички части на града. ”лиците на  озлодуй се ми€т два пъти дневно - сутрин и следобед, практика ко€то въведохме тази година за пръв път. —метоизвозването е всекидневно по райони. ќзеленители от общинското предпри€тие продължават да облагород€ват градини, паркове† и междублокови пространства. »маме желанието да обновим зоната за отдих и спорт в града и търсим възможности това да се случи.

“ова, което очаквам от общинското предпри€тие, е още по-сериозна организаци€ на работата и искрено в€рвам, че след още една година ще имаме както работници със сериозно отношение към ежедневните си ангажименти, така и население, което† подкреп€ и пази това, което предпри€тието създава.

 акви европейски и национални проекти реализирате през годината?

Ќа 23 май в  райова подписах договора за проект Д оординиране и подпомагане модернизаци€та и обществените здравни услуги между ƒолж и ¬рацаФ по програма INTERREG V-A –умъни€ - Ѕългари€ 2014 - 2020 г. ѕроектът касае обнов€ване и модернизаци€ на ћЅјЋ Д—в. »ван –илскиФ за 1.4 млн. лв. ќсновните дейности включват реконструкци€ на вътрешно отделение, разширение на физиотерапи€та, изграждане на външен асансьор за пациенти и закупуване на медицинско оборудване. —рокът на изпълнение е до 24 месеца.

–аботим и по спечелен проект по Д–егиони в растежФ - предстои саниране на обществени сгради и жилища на социално слаби жители на  озлодуй. — детските градини изпълн€ваме проект на стойност 451 668 лв., а една от големите из€ви на децата ще бъде в общоградски€т празник за 1 юни. ¬ рамките на проекта† се† подпомага социалната интеграци€ и успеваемост в учебни€ процес на 170 деца от етническите малцинства, като работ€т по групи. ѕроектът Д÷ветни и вълшебни светове за пълноценна образователна интеграци€ на децата от община  озлодуйФ се финансира от ќѕ ДЌаука и образование за интелигентен растежФ. –аботим и по н€колко социални проекта, които подкреп€т у€звимите групи от населението. „рез Ќационални програми сме наели 8 души, които подпомагат почистването на четирите населени места. »маме наети и 10 души към общинското предпри€тие.

ќрганизирате оригинални тържества и инициативи с участието на много млади хора.  ак усп€вате да накарате козлодуйчани да се включат в т€х?

—тремим се към предостав€не възможност на гражданите да се информират и да бъдем полезни с организиране на подобни меропри€ти€. ѕанорама на образованието привлече над 1 000 участници, което е добро начало за първа година в града. —ега ни предстои второто издание на фестивала ДЎумът на рекатаФ.

¬ недел€ в Ѕотев парк ще посрещнем над четиридесет участници от страната. ўе имаме спортни атракциони, забавни игри и здравословни щандове. Ќад€ваме се фестът да стане обмен на идеи между младежи от общината и региона.

ѕартньорството между ќбщината и големите фирми в  озлодуй вече дава резултати.  акви съвместни инициативи планирате?

—ъвместната ни работа с Дј≈÷  озлодуйФ ≈јƒ и ƒѕ –јќ е изключително ползотворна. — атомната централа усп€ваме да работим по ц€лостно обнов€ване на уличното осветление в  озлодуй. јко спечелим проекта, през 2019 г. ще се похвалим с изц€ло обновено улично осветление. Ќемалко обществени сгради и частни имоти вече са присъединени към топлопреносната мрежа - въпрос, който е от изключителна важност за намал€ване разходите за отопление. Ѕлагодарение на партньорството с ј≈÷ всъщност получихме дарението от јќ Д–усатом сървисФ и изградихме детска площадка.

— ƒѕ –јќ в момента си партнираме по проекта им за изграждане на информационен център. “ой ще се намира в центъра на  озлодуй и тече процедура по издаване на разрешителни. ќчакваме скоро да стартират и дейностите за ц€лостно изграждане на околовръстни€ път на  озлодуй - проект, който също е от изключителна важност за населението.†

–аботим много добре и с останалите фирми на територи€та на общината. ћога с гордост да отбележа, че имаме немалко дарени€ за различни инициативи и празници и този процес много ме радва, защото разбирам, че се засилва доверието в общината като институци€ и реално частни€т сектор вижда за какво се изразходват дарените средства. “ака усп€хме с 10 000 лв, изц€ло от дарени€, да възобновим градски€ часовник на  озлодуй. —ега издаваме поредното издание на историческа книга на стойност 2 800 лв, отново с дарители, част от градската украса за празниците също е дарение.

ѕрез 2017 г. осъществихте важни международни контакти с градове с €дрени централи. –азкажете ни повече за това как се развиват тези общини, какво можем да се поучим от техни€ опит и да реализираме в Ѕългари€?

ѕрез февруари посетихме ѕакш, ”нгари€ и т€хната електроцентрала, направихме много добри контакти с кмета на града. ѕрез април проведохме подобно работно посещение в „ерна вода и в т€хната ј≈÷. ¬печатлена съм от инфраструктурата на тези градове, от чистотата, от изградените навици и начин на мислене от хората. ¬дъхновена съм, да работ€ в тази насока и да превърна нашата община в европейска. ¬ тази връзка утре съм поканила кметовете на ѕакш, ”нгари€ и „ерна вода, –умъни€ и директори от техните атомни електроцентрали в  озлодуй. –аботната среща се очертава в два аспекта.

ѕърви€т касае подписване на споразумение на ниво кметове за развитие на инфраструктура, туризъм, култура, спорт, обмени. ¬тори€т е особено важен за нашето население - ще започнем процес за пром€на на законодателството в Ѕългари€, така че да се гарантира отчисл€ване на процент от печалбата на ј≈÷ в бюджета на община  озлодуй. “ова е практика, ко€то вид€х и в ”нгари€ и в –умъни€. “ехните общини реално вс€ка година зна€т на какъв бюджет да разчитат от атомната електроцентрала. »менно тази мо€ иде€ беше подкрепена от колегите ми кметове и към момента организираме работна среща в ј≈÷ Д озлодуйФ, на ко€то именно ще споделим европейски€ опит в тази посока. »маме потвърждение от ћинистерството на енергетиката за присъствие, поканили сме народни представители от  омиси€та по енергетика към Ќародното събрание. — нас ще бъде и ƒил€н ѕетров - изпълнителен директор на ƒѕ –јќ, който пък ще сподели опита ни в тази посока. –еално от 2009 г. подобна практика вече съществува, и благодарение на това, близо 300 000 лв. годишно се инвестират в инфраструктурни проекти в общината.

»скам да сподел€, че кметът на ѕакш вече е с ранг на министър и посещението в  озлодуй се очертава да бъде на много високо ниво. Ќад€вам се, че това ще бъде първа и успешна крачка в посока осигур€ване на сигурност на населението в общината и гарантиране на блага, вследствие на това, че на територи€та ни работи единствената атомна електроцентрала в Ѕългари€.††

 акво ще пожелаете на гражданите на  озлодуй по случай ѕразника на града?

ѕожелани€та ми към всички граждани са да бъдат здрави, да запаз€т български€ дух и ценности, да бъдем обединени в усили€та си за създаване на по-добри услови€ на живот за нас и нашите деца!
2017-05-26 09:25:20