Детските градини в община Козлодуй отварят на 1 юни

Детските градини в община Козлодуй отварят на 1 юни

В Община Козлодуй се състоя среща на директорите на детските градини и представители на общинска администрация, на която бе решено да заработят от 1 юни.

Бяха обсъдени мерките за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца. Родителите следва да подпишат информирано съгласие, което ще получат от детските градини, преди или при първото посещение на детето. За подновяване посещението на децата от родителите не се изисква представянето на медицински бележки. Посещението на детските заведения е допустимо само за деца, които са записани през учебната 2019 – 2020 г. Сутрешният прием в детската градина/ясла ще се извършва по предварително оповестен график/ред.

От родителите, които са преценили, че детето ще възстанови посещението си на детска градина/ясла, се очаква:

 – най-късно два работи дни преди планираното посещение да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина/ясла, за периода (седмица/месец) на планираното посещение и за продължителността на дневния му престой;

– да декларират обстоятелството, че не им е известно детето да е било в контакт със заразно болни и нямат признаци на болест през последните 14 дни. В декларацията родителите посочват, че са запознати и солидарно отговорни за спазването на правилата на работа на детската градина/ясла;

– да водят детето си на детска градина/ясла и да го вземат при стриктно спазване на графика/реда, за да се предотврати струпване, като изчакат на нужното разстояние;

– да измерват всяка сутрин температурата на децата си и да не ги водят на детска градина/ясла, когато забележат признаци на заболяване и/или измерят температура по-висока от 37,3 градуса;

– да придружават детето само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина/ясла, освен ако не бъдат помолени за това, но в тези случай стриктно спазват изискванията за хигиена на ръцете, дихателен етикет и физическа дистанция;

– да осигурят плик, в който детето да поставя обувките, с които то пристига в детската градина/ясла (след събуване на обувките детето или приемащия го в детската градина/ясла възрастен поставя обувките в плика, след което детето обува пантофи, които са предварително почистени вкъщи);

 Всеки родител ще бъде подробно запознат от директорите на детските градини с мерките за организиране на дейностите за възстановяване на приема на децата.

 
2020-05-22 09:33:15