Филиалът на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” във Враца отваря вратите си

Филиалът на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” във Враца отваря вратите си

Ден на отворените врати организира филиалът на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” във Враца. Той ще се проведе на 22 февруари – събота. Ще се представят на интересуващите се материалната база, преподавателския състав и възможностите за кандидатстване и обучение във Филиала.

За учебната 2020/2021 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Филиал Враца осъществява прием по общо 11 специалности. В професионално направление 1.2. Педагогика, към традиционно представените Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика и английски език, Начална училищна педагогика и английски език и Социална педагогика, тази година се добавя нова специалност – Начална училищна педагогика и специална педагогика, която идва да отговори на търсенето на ресурсни учители в сферата на образованието.

Три нови специалности допълват богатата палитра на професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по … Те са свързани с новите тенденции в търсенето на квалифицирани кадри по информационни технологии в българското училище. Това са специалностите Български език и информационни технологии, История и информационни технологии, География и информационни технологии. Прием се извършва и по другите три специалности от това направление – Български език и история, Български език и география, История и философия.

Всички специалности на Филиал – Враца са с педагогическа насоченост и покриват всички степени на образование – от детска градина и начален курс до прогимназиална и гимназиална степен. Това са специалности от т. нар. приоритетни направления, за които се търсят и предстои да се търсят специалисти на пазара на труда.

В момента филиалът приема документи за кандидатстване в посочените направления и специалности. Конкурсният изпит е тест по български език. Той е задължителен за завършилите средно образование преди 2008 г. и е по желание за завършилите след тази година, които могат да го заменят с оценката от ДЗИ. За специалностите от направление Педагогика задължително се полага устен изпит за проверка на говорно-комуникативни способности.

Възможните дати за явяване на изпити за специалностите на Филиал – Враца са 4 април и 6 юни 2020 г.

Ръководството на Филиал – Враца за мандат 2019 – 2023 г. е в състав: директор – доц. д-р Рени Христова – Коцева, заместник-директор – преподавател д-р Елица Александрова.
2020-02-18 13:05:58