Обява за инвестиционно намерение

О Б Я В А

 до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

“БИО СТАР ФУДС” ЕООД, с адрес: област София, община Столична,

гр.София-1220, район р-н Надежда, ЛОМСКО ШОСЕ No 2А

(седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице)

Пълен пощенски адрес: област София, община Столична, гр. София-1220,

район р-н Надежда, ЛОМСКО ШОСЕ No 2А

Телефон, факс и ел.поща (е-mail): 0877 355 351, е-mail: itradeserviseltd@mail.bg

Управител/изпълнителен директор на фирмата възложител: Надя Димитрова Цветкова

Лице за контакти: Надя Димитрова Цветкова, 0877 355 351

 

съобщава

на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Изграждане на цех за преработка на плодове, находящ се в ПИ 12259.1008.352 по плана на гр.Враца, ж.к.“Хранително-вкусова зона“, община Враца, във връзка с кандидатстване за финансиране по Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода       2014-2020

/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

За контакти Надя Димитрова Цветкова, 0877 355 351, “БИО СТАР ФУДС” ЕООД, с адрес: област София, община Столична, гр.София-1220, район р-н Надежда, ЛОМСКО ШОСЕ No 2А

/лице, адрес, телефон/

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София – 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение:

  1. Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС2018-06-29 10:32:58