»нж. ƒесислава “одорова: ћащабни проекти ще изпълним през 2018 г.

ћащабни проекти ще изпълним през 2018 г.

»нж. ƒесислава “одорова, кмет на община Ѕорован

 


Ѕорим се за работни места и подобр€ване на жизнени€ стандарт

 

√-жо “одорова, в навечерието на празника на Ѕорован, каква е равносметката за развитието на общината през последната година?

»зминалата година безспорно бе трудна, както впрочем и всички преди не€, откакто съм кмет. ¬ъпреки това постигнахме важни успехи. ѕред мен като кмет сто€ха  много  задачи и проблеми,  но благодарение на съвместната ни работа с общинска администраци€ се справихме с доста от т€х. Ќ€ма  да спрем да работим, нито пък ще сведем глави пред трудностите.

«апочнахте изпълнението на важни инфраструктурни проекти.  акво усп€хте да завършите и какво предстои да се финализира?

—тартирахме гол€м инфраструктурен проект с наименование: „–еконструкци€ на общинска четвъртокласна пътна мрежа в община  Ѕорован“. ќбщата му стойност е около 5 милиона лева. ѕодписахме договор за безвъзмездна финансова помощ на 12 февруари т.г. с ƒържавен фонд „«емеделие” и започнахме изпълнението. ¬ момента сме на етап провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на строително- ремонтните дейности. Ќад€ваме се в срок до септември да бъдем готови за започване на работа, стига да н€ма обжалвани€ на процедурата.  

—ъщо така с пари, отпуснати от държавата, ремонтираме и асфалтираме улици в ц€лата община.

900 000 лева са предвидени

за ремонт на участъци

в населените места

”сп€хме да асфалтираме улиците „ѕатриарх ≈втимий“, „ѕенчо —лавейков“, „÷ар јсен“, ул. “—имеон“, ул. “»ван Ќив€нин“ и ул. “»ванка“ в село Ѕорован. ѕрез 2018 г. продължаваме с рехабилитаци€та на нови  пътни участъци в общината, като очакваме още 600 000 лева да ни бъдат отпуснати за тази цел.

ƒруг важен инфраструктурен проект, който започнахме през миналата, и предстои да завършим през насто€щата, е ремонтът на моста в с. ћалорад. ¬ъпреки трудностите и преп€тстви€та, които сто€ха пред нас по отношение на ремонта на моста усп€хме. —ъщо така сме на етап подписване договор и одобрение на проект „–еконструкци€ на част от водоснабдителните системи на селата ƒобролево, —ираково, Ќив€нин и ћалорад, община Ѕорован” на обща стойност отново около 5 милиона лева. 

¬ момента също така тече  и обществена поръчка за частични ремонти на двата €зовира. ѕредвижда се частична реконструци€ на преливник-см€на на основни€ изпускател и почистване на отводнителни€ канал на €зовир „≈зерска падина”. „астично ще се възстанови и €зовирната стена на €зовир „√арвански геран“.

ѕреди повече от година попаднахте в списъка с най-бедните общински администрации, които се нужда€т от държавна помощ. Ќаскоро стана €сно, че според министерството на финансите вече не попадате в тази категори€.  акво означава това - приложихте ефективни оздравителни мерки, временно се стабилизирахте или проблемите останаха напълно в истори€та?

ƒве поредни бюджетни години - 2016-а и 2017-а, ќбщина Ѕорован отраз€ваше стойности във финансовите си отчети по показатели на чл.130 „а“ от «акона за публичните финанси, над допустимите, а именно:

  1. —ъотношение на плащани€та по дълга към средногодишни€ размер на приходите и общата изравнителна субсиди€ за последните 3 години /до 15%/.
  2. —ъотношение на наличните към кра€ на годината поети ангажименти за разходите за последните 4 години /до 50%/.
  3. —ъотношение на наличните към кра€ на годината просрочени задължени€ към отчетените за последната година разходи /до 50%/.

«адължени€та към „≈немона“јƒ, респективно към ‘≈≈» јƒ—»÷, „≈скона” јƒ и »јЅанк е в особено гол€м размер. —лед одит от страна на —метна палата през 2017 г. те б€ха преосчетоводени като дългове по търговски кредит, отразени в –егистъра на общински€ дълг, а не като задължени€ към доставчици.

ћеждувременно приехме план за финансово оздрав€ване и предприехме поредица от мерки за увеличение на събираемостта на приходите и снижаване размера на разходите. “ова доведе до подобр€ване на показателите, въз основа на които се прави оценка на финансовото състо€ние.

 ак се управл€ва малка и бедна община като Ѕорован, с висок процент безработно и застар€ващо население?

 ратки€т отговор е: много трудно. ¬исоки€т процент безработица и застар€ващо население е комбинаци€, ко€то затормоз€ва всеки управл€ващ. ќбщината не пропуска възможност да кандидатства по всички възможни национални и оперативни програми за заетост с цел осигур€ване на препитание на жителите на територи€та на община Ѕорован.  ъм момента имаме осигурени работни места по програмата „ѕомощ за пенсиониране“, проект „–абота“, споразумение с агенци€та за социално подпомагане, регионалната програма за заетост, м€рката за обучение и заетост на продължително безработни лица,  проекта „ѕраво на независим живот“ и много други.

ƒостатъчно ли помага държавата на малките местни администрации или те остават в „задни€ двор“?

“енденци€та на застар€ване на населението в нашата община е трайна, както и неплатежоспособността на данъчно задължените лица. “ова води до намал€ване на приходите с местен характер, които финансират издръжката на общинската администраци€, детските градини, социални€ патронаж, дейностите по комунално-битово обслужване на населението и други. ¬се повече се увеличава необходимостта от завишаване размера на изравнителната субсиди€, с ко€то държавата, чрез механизмите за финансово управление, подпомага общината в частта на бюджета „ћестни дейности“. –азмерът й в момента е крайно недостатъчен за нас. Ќад€ваме се този факт да намери отражение във финансовите анализи, които ћ‘ извършва ежегодно на база предадените годишни финансови отчети.

 акви са приоритетите на екипа ¬и през 2018 година?

ѕриоритети за мен като кмет на общината и екипа, с който работ€, е да постигнем  целите и дейностите, заложени в  програмата за управление в мандат 2015-2019г.  “е са свързани с успешна съвместна  работа с администраци€та, кметовете на населите места и общинските съветници.

ѕредстои ни още много работа по изготв€нето и изпълнението на различни проекти, свързване с подобр€ване на инфраструктурата на населените места, стимулиране разкриването на нови работни места и развитие на туризма. —тремим се също да подобрим екологичната обстановка в ц€лата община, както и да създадем съвременна и качествена образователна и социална среда. ¬ажно е също да разширим възможностите за спортни и културни про€ви.

ѕредстои да реализираме проекти за ремонти на пътища, улици,

подм€на на водопроводната

мрежа в селата от общината

и приключване на реконструкци€та на моста в ћалорад. ƒруг приоритет е да продължи предостав€нето на услугата ““опъл об€д“ за социално слабите. —тараем се да се грижим за възрастните и самотни живеещите лица чрез предостав€нето на лични асистенти и домашни помощници. »скам да успеем също да осигурим работни места чрез различни програми и проекти за временна заетост. ¬ момента подготв€ме  гол€м социален проект, който е свързан с интеграци€та на ромското население на територи€та на общината. ѕредприемаме комплексни мерки и дейности от образователни, социални, здравни и трудови дейности, които са насочени към малцинствата.

 акво ще пожелаете на жителите и гостите на общината в навечерието на празника ¬и?

”важаеми жители и гости на село Ѕорован,

ѕо стар български обичай ние отбел€зваме заедно празника на Ѕорован. Ќаши€т район от далечни  времена е бил част от развитието на —еверозападни€ регион и ние с гордост тр€бва да продължим тази традици€, завещана от нашите предци.

ѕразниците като неделима част от истори€та на всеки народ са свързани с негови€ бит и култура, те дават израз на стремежа и в€рата за по-добър живот. „естването на празника можем да приемем като ориси€ на времето за благоденствие. «атова нека си пожелаем повече добрина, мъдрост и благополучие, защото те са в основата на развитието и градивността.

“ози ден е не само повод да се докоснем до миналото, но и да се гордеем с насто€щето на родни€ край и да се устремим към бъдещето.

Ќека празникът бъде изпълнен не само с радост и веселие, но и да бъде за всички още един повод да израз€т сво€та любов и грижа за дома.

„естит празник на всички!

 

 

»нтервю на ѕет€ ¬јЋ≈Ќ“»Ќќ¬ј
2018-05-21 09:52:20