¬раца напредва в грижата за различните (»Ќ“≈–¬ё)

¬раца напредва в грижата за различните

 омплексна терапи€ за семейства, деца и лица в нужда предлага нов център в града

 

¬еселин √еоргиев е трудотерапевт и управител на ÷ентър за социална рехабилитаци€ и интеграци€ „Ќадежда за утре“ във ¬раца. –азполага с мултидисциплинарен екип, който предлага комплексни услуги на деца и лица с увреждани€ и поведенчески аномалии.

 

-  ак се роди иде€та да основете комплексен център за социална рехабилитаци€ и интеграци€ във ¬раца? 

»де€та ми се роди вследствие на лични прежив€вани€. »мах близки, на които не усп€х да помогна, и това ме провокира да създам организаци€, с ко€то да подкреп€ други хора в нужда. ѕаралелно наблюдавах с години обществената среда във ¬раца и сметнах, че съществува необходимост от подобно звено, което да интегрира различни видове социални услуги за деца и лица, които се нужда€т от подкрепа, за да се интегрират успешно в обществото.

-  акви услуги предостав€ центърът и на какви потребители?

»зползваме интегриран подход за рехабилитаци€. ѕредлагаме арт терапи€, слухово-речеви методики, работа с психолог и специален педагог, както и широк спектър от услуги, които мотивират и учат потребител€ да се справ€ успешно с дейности от всекидневни€ живот и респективно – да преодол€ва преградите пред успешната си социализаци€.

–аботим с широк спектър от лица. Ќай-малки€т ни потребител е на 4 години, а най-възрастни€т – на 36. ѕрав€ уговорката, че не работим с деца под 4-годишна възраст. ѕод този праг те още не са готови за нашата методика и в повечето случаи не са докрай из€снени проблемите и смущени€та в развитието им. ќсвен по възраст, нашите потребители се отличават съществено и в потребностите си. “е са с различни здравословни или психологически смущени€, които изискват индивидуален подход и план за работа.

-  ак персонализирате услугата съобразно индивидуалните потребности на лицето?

–аботата с всеки нов потребител стартира с предварителен разговор-интервю. ¬ него се запознаваме с детето или лицето, което се нуждае от подкрепа, както и със семейството или хората, които са натоварени с грижите за него. »зучаваме семейната истори€, развитието на индивидуални€ проблем в годините, правим анализ на направени до момента изследвани€, поставени диагнози или предприети терапии, ако са налице такива. —лед това подробно разискваме каква е целта на работа с конкретното лице, тоест какво ще се стремим да постигнем. «а н€кои такава заветна цел е например да изкачат сами стъпалата, за други е да разви€т правилно говорните си умени€, за трети - да успе€т да се концентрират в училище и така нататък. —лед като сме направили такъв анализ, започваме работа с потребител€. ќбичайно занимани€та се провеждат между 3 и 4 пъти седмично, като едно посещение трае между час и час и половина според конкретната ситуаци€. ќбикновено отнема около месец, за да опознаем спецификата на лицето, тоест как реагира на определени задани€, какво може и не може да прави, в каква степен е налице социално приемливо поведение, или да развитие елементарни умени€ за справ€не с рутинни дейности. —лед тези първоначални наблюдение екипът ни се събира периодично, за да обсъжда напредъка и бъдещите задачи в работата. јз много държа на стиковката между различните специалисти, защото считам, че само така можем да говорим за една наистина завършена и качествена социална услуга.

-  огато говорим за работа с деца, каква е рол€та на родителите? —ъум€ват ли своевременно да осъзна€т, че детето им се нуждае от помощ и да се ориентират към правилната терапи€?

«а съжаление, често се случва родителите да отричат, отлагат или омаловажават проблема на детето си. “ова е т.нар. от нас „етап на приемане“. ћоментът, в който разбираш, че детето ти има специални нужди и тр€бва допълнителна помощ.  олкото по-бързо и пълно се възприеме проблемът, толкова по-лесно се намира неговото решение. «амитането под килима не върши работа. ƒецата растат, тръгват на училище, а там проблемът се задълбочава. »стината е, че всички родители се плашат повече от неизвестността, отколкото от сами€ проблем. «атова мо€т съвет е дори да се страхуват, да не чакат – нека търс€т специализирана помощ, докато не стане късно за ранна интервенци€.

- ”частва ли семейството в последващата работа по рехабилитаци€та на детето?

ƒа, това е просто задължително. јко ние работим с детето час или малко повече на ден, то е със семейството много по-дълго време. јко занимани€та не продължават вкъщи, н€ма как да постигнем успех. «атова ние сме в непрекъсната координаци€. ќбсъждаме общи действи€ в помощ на детето и разчитаме от другата страна да има разбиране и съдействие. »скам да увер€, че когато това се случва, резултатите са просто впечатл€ващи.

- ¬ последните години се натрупаха много диагнози за деца със специални потребности. јутизъм, дефицит на внимание, хиперактивност…»ма ли преливане на пон€ти€та и съум€вате ли да ги разграничавате вие и родителите в практиката?

Ќие категорично усп€ваме, защото работейки с децата, виждаме €сно разликите в състо€ни€та. «а родителите обаче е силно объркващо, защото в повечето случаи са посетили много и различни специалисти, преди да дойдат при нас. ѕон€кога диагнозата е €сна, друг път – не толкова. —м€там, че в доста случаи с пон€ти€та се борави твърде свободно. Ќеотдавна например при мен дойде семейство, което за€ви: „ƒетето ни е хиперактивно!“. јз отвърнах: „ј вие как разбрахте?!“. ќказа се, че е налице друг проблем, който изисква съвършено различен подход. ƒо такива ситуации води многото и разнопосочна информаци€. ’ората четат по форуми и съмнителни сайтове за симптоматика и си слагат диагнози сами и което е по-лошото – леп€т етикети на децата си. «атова пон€кога срещаме съпротива у родителите, когато опитаме да об€сним, че „кучето е заровено другаде“, образно казано.

- “ъй като центърът работи предимно с потребители от ¬раца, как сто€т нещата на местно ниво? Ќаучават ли се врачани да търс€т вашите услуги?

Ќаши€т център отвори преди по-малко от година. ѕрез този период все повече и повече хора идват, разговар€ме и ни се довер€ват да работим съвместно. ћакар и резервирани, врачани също започват да възприемат необходимостта от социална рехабилитаци€. ћногото информаци€ за хиперкинетичните разстройства /аутизъм, дефицит на внимание, хиперактивност и други/ достига до все повече хора и местните не прав€т изключение. ћакар че ние имаме потребители и от други населени места. ƒори от —офи€ са ни водили деца, тъй като там центровете от този тип бързо изчерпват капацитета си.

«а мен големи€т въпрос около социалната интеграци€ обаче е не дали ¬раца като град, а изобщо българското общество готово ли е да приема и разбира различността. ћного се говори за толерантност, но истината е, че реалността е друга. Ќа харти€ всички приемат хората с увреждани€, но те не могат да изл€зат на улицата, или да посет€т повечето институции, защото средата е недостъпна за т€х. “очно затова ние предостав€ме и мобилна услуга за трудно подвижни или неподвижни потребители, които н€мат възможност да дойдат в центъра. ѕравим домашни посещени€ по график и организираме терапиите в техните домове.

- —оциалните услуги се развиват динамично в годините. ќбмен€те ли опит с колеги от други държави и населени места?

ƒа, дори преди броени дни се върнах от трансграничен форум за социална кохези€, който се проведе в  райова, –умъни€. »мах удоволствието и честта да се запозна€т с колегите там, както и с много български специалисти от ц€ла —еверна Ѕългари€. ѕосетихме техни центрове за работа с деца, предимно за аутисти. — интерес разгледахме функционираща при т€х социална гимнази€, в ко€то се обучават деца с проблеми. –азговар€хме за методиките и разликите в работните подходи.

-  акви разлики установихте?

Ќай-очевидната е в материалната и ресурсна обезпеченост. –умънската държава изц€ло дотира грижата за децата с проблеми. “ам н€ма неправителствени и частни организации като наши€ център. ќсвен това много силна рол€ играе църквата, ко€то помага за интеграци€та на децата. “ова силно ме впечатли.

Ќие пък изненадахме домакините с нашата уникална способност да работим с почти никакви ресурси. »звадихме лист харти€ и молив и показахме десетки упражнени€. ќб€снихме как изработваме предмети от подръчни материали. “ова при т€х го н€ма, но пък те действат систематично, структурирано и непрекъснато.

-  акво ново планирате да предложите на своите потребители в близко бъдеще?

ўе оптимизираме още повече работата със семействата. ¬ече стартирахме безплатни консултации, скоро ще доразвием тази услуга. —читаме, че при съвместна работа в семейната среда и тук, с мултидисциплинарни€ екип, нещата ще се получават още по-добре. ќрганизираме и групови занимани€ - с деца и родители едновременно.

ќт скоро центърът ни стана база за практическо обучение на студенти от филиала на ћ”-—офи€ във ¬раца. “ова означава, че те ще имат възможност да работ€т на терен с нашите потребители.

—ъвършено нова услуга лансираме от тази пролет. “ова е т.нар. хипотерапи€ - метод, при който детето или лицето с увреждане общува непосредствено с животно, в случа€ – с кон или пони. “ози метод се основава на концепци€та за докосването не като физически акт, а като възможност за съприкосновение, хармони€ и баланс между т€лото на животното и детето. ћетодът е доказано ефективен при случаи на детска церебрална парализа и аутизъм. ѕри самата терапи€ животните ще са снабдени със специални седла, които да гарантират баланса на т€лото на наши€ потребител. “ой ще бъде придружаван от двама наши специалисти, за да има пълен ефект от начинанието. ћанежът и базата, където ще се извършва терапи€та, са изградени при хотелски комплекс „’ъшове“. ќстана да финализираме подготовката и с подобр€ване на атмосферните услови€ започваме работа.

»нтервю на

ѕет€ ¬јЋ≈Ќ“»Ќќ¬ј
2018-03-13 16:19:36