Община Борован с проект за децата от етническите малцинства

Община Борован с проект за децата от етническите малцинства

От месец октомври  Община Борован започна  работа по образователен  проект с наименование:    „Заедно можем повече -  за качествено обучение в детските градини в община Борован“.  Проектът се  финансира  от Център за образователна интеграция на деца и ученици от , по Конкурсна процедура 33.16-2017,  Приоритет 2 „Развитие на дейности, гарантиращи равен достъп до качествено  образование за деца и ученици от етническите малцинства, включително и за преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите малцинства. Основните цели заложени в  проекта са  осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата от етнически произход в детските градини на територията на Община Борован. Подпомогне обхващането и задържането на 40 деца от етнически произход на възраст 3-6/7 години в детските градини в общината и подобряването на образователните им резултати, чрез провеждане на мерки за по-пълно обхващане, връщане и превенция на отпадналите и подобряване на образователните резултати на децата. Подобряване  познанията на български книжовен език на 40 деца в детските градини в общината чрез дейности за овладяване на езика. Повишаване на  знанията и уменията за различните етнокултури и допринесе за сформирането на толерантност на 60 деца от детските градини в общината чрез осъществяване на 3 броя извънурочни и извън детските градини дейности със съдържателни елементи на интеркултурно образование. Обогатяване уменията за работа в мултикултурна среда на 18 педагогическите специалисти в двете детски градини в общината, чрез осигуряване на допълнителна квалификация за работа в мултикултурна образователна среда.

Партньори по проекта са детските градини на територията на община - ДГ „Юрий Гагарин“ с. Малорад с филиал „Иван Нивянин“ с. Добролево, общ. Борован и ДГ „Тошка Петрова“ с. Борован с филиал „Митко Палаузов“ с. Нивянин, общ. Борован.

Дейностите, които ще се реализират по проекта са организация и управление, информиране и публичност, обучение на педагогически специалисти за работа в мултикултурна образователна среда, осигуряване на образователни медиатори за подпомагане обхвата и задържането на децата в детските градини, работа с деца през лятната ваканция и сформиране групи за допълнителни занимания по БЕЛ с деца, чиито майчин език не е български.

Срокът  на проектът от октомври 2017 до октомври  2019 година. Общата стойност на проектното предложение е  32 583.60 лв.

 

 

 

 
2017-10-11 11:16:20