Собствениците на кучета да платят таксите

Собствениците на кучета да платят таксите

Администрацията на Община Враца приканва всички собственици на кучета, които не са ги регистрирали по съответния  ред и в законовия срок, да го направят чрез подаване на декларация по образец в Дирекция “Местни данъци и такси”.
 За притежаване на куче собственикът заплаща ежегодно до 31 март на съответната година годишна такса в размер на 12 лева. Освободени от такса, но не и от подаване на декларация и регистрация в общината са:
- кучета на инвалиди;
- служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
- кучета, използвани за опитни цели;
- кучета, използвани от Българския червен кръст;
- кастрирани кучета;
- кучета, които придружават или охраняват селскостопански животни, които се отглеждат в регистриран животновъден обект.
Собствениците на ловни кучета също дължат годишна такса от 12 лева за всяко ловно куче, считано от месец февруари 2016 година, съгласно изменение на чл. 175, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
Умоляват се домоуправителите на входовете в жилищните блокове да предоставят писмена информация с имената и адресите на собствениците на кучета от съответния вход в Дирекция “Местни данъци и такси” на общината.
2017-01-26 10:49:28