Кмет подписа договор за финансова помощ

Кмет подписа договор за финансова помощ

Договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проекта "Звено за предоставяне на интегрирани  услуги  в домашна среда"  подписаха кметът на Община Лом д-р Георги Гаврилов и ръководството на ОП “Развитие на човешките ресурси“ по процедурата „МИГ ЛОМ - за по-добър достъп до устойчиви услуги на достъпна цена, включително здравни и социални услуги – интегриран подход – 2020“.

Проектът е на стойност 391 154 лв. Дейностите са насочени към осигуряването на социални и здравни услуги в домашна среда на 50 лица с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване. В рамките на 14 месеца ще се осигури индивидуална подкрепа за задоволяване на ежедневните им потребности при поддържане на хигиена на обитаваното жилище, пазаруване и приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности, както и социална работа и консултиране.
2021-02-25 11:25:51