Монбат: Заводът ни във Враца няма да замърсява въздуха

Монбат: Заводът ни във Враца няма да замърсява въздуха

Монбат Ен Би Пи ЕООД -  част от групата на Монбат, е подало инвестиционно намерение за изграждане на нов завод за биполярни батерии в гр.Враца. След този задължителен етап от подготовката на проекта за изграждане ще бъдат проведени множество процедури, включително изготвяне на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Технологията за производство на иновативните биполярни батерии е лицензната  технология GreenSeal®, закупена от водещата американска компания Advanced Battery Concepts в края на 2018 година.

Групата Монбат е световно представен производител на оловно-кисели и литиево-йонни батерии с близо 1000 служители и доказани процеси за управление на качеството и опазване на околната среда, здравето на работници и служители, местната общност  и устойчивото развитие. И двете производства на оловно-кисели батерии на групата в България - в Монтана и в Добрич, са сертифицирани по ISO14001 в потвърждение на ефективното прилагане на система за управление на околната среда. Извършва се непрекъснат контрол с периодични измервания на вещества, изпускани в атмосферата от неподвижни източници. Превишения по параметър “олово” не са констатирани, съгласно протоколите от акредитирана лаборатория.

Опитът на групата в рециклирането чрез изградените рециклиращи мощности в България, Сърбия, Румъния и Италия, както и високотехнологичната инженерингова италианска компания за решения в рециклирането, обработката на храни и преработката на отпадни води -  STC (Science, Technology and Consulting) S.R.L., гарантират пълно рециклиране на всички суровини от производството, включително и заради високата им цена.

Следва да се има предвид, че като част от производствения цикъл ще се генерират твърди отпадъци под формата на шлака, паста, плочи, утайки от пречистване на отпадни води, ръкави от ръкавни филтри, прах от филтри. Наименованието им според Наредба 2 за класификация на отпадъците, вкл. упоменатия вид в скоби, е определено като „Други прахови частици, съдържащи опасни вещества /оловна шлака/.“ Отбелязаните количества в инвестиционното намерение технологични отпадъци не се изпускат на атмосфера! Те са в твърдо състояние (за справка: плътността на оловото е 11,35 g/cm3) и представляват ценна и скъпа суровина. Отговорното управление на  опазването на околната среда, здравето на хората, както и запазване на  интереса на заинтересованите лица определя максималното им оползотворяване. Във връзка с това е предвидено те да се събират на специално предназначени за целта площадки, отговарящи на всички нормативни изисквания в областта на опазване на околната среда. Съхранението се извършва в специализирани пластмасови или метални контейнери, които се транспортират до рециклиращи заводи за преработване и извличане на оловото, като ценна и скъпоструваща суровина. Площадките за съхраняване на отпадъци на новия завод ще бъдат проектирани, застроени и оборудвани при пълно спазване на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. Количествата на отпадъците, посочени в инвестиционното предложение са прогнозни. Събирането, транспортирането, предварителното съхранение и последващо предаване за рециклиране се извършва в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

На територията на производствената площадка ще бъдат разположени пречиствателни съоръжения, които са неразделна част от производственото оборудване и технологичната карта на процеса.

Всички технологични и пречиствателни съоръжения ще са произведени от водещи световни фирми с доказан опит в областта.

Предвидените в проекта съоръжения за пречистване на емисиите във въздуха са сред най-често прилаганите и са както следва:

Ръкавни филтри: Въздухът, подлежащ на пречистване, се засмуква от вентилатор и преминава през ръкави. Филтриращите елементи задържат всички частици, които са с размери, по-големи от порите на тъканта. За осигуряване на по-висока чистота след ръкавните филтри се поставят и допълнителни фини филтри, които терминологично са определени като абсолютни (Hepа).

Скрубери: Пречиствателно съоръжение, в което е поставен пълнеж от пластмасови тела за максимално увеличение на контактната повърхност, както и вода до определено ниво. Предназначеният за пречистване въздух се изтегля с вентилатор, преминава по цялата дължина на пречиствателното съоръжение. Над пластмасовия пълнеж е монтирана система от дюзи, през която под високо налягане се подава вода от водна помпа. Пречистването се осъществява в процеса на преминаване на въздуха през участъка с пластмасов пълнеж и водата в долната част, а след това и от насрещно движещите се водни струи от дюзите в горната част на съоръжението. Уловените частици от преминаващия въздух се утаяват на дъното на скрубера и периодично след неутрализация се изпускат в канализацията за отпадни води, които преминават и през пречиствателната станция.

Мониторинговите доклади за дейността на действащо оборудване, аналогично на това, което ще бъде инсталирано, показват стойност на оловото от средно 0,2-0,3mg/Nm³, което е два пъти по-ниско от законоустановената норма. Калкулирано спрямо работното натоварване на инсталацията това за месец се равнява на 3,8 кг олово, изпуснато в атмосферата - при допустими 16,7 кг.

Розата на вятъра в гр. Враца средногодишно показва, че едни от най-силните и най-честите ветрове са западни и северозападни – т.е. от града към завода. В такъв смисъл местоположението на завода и климатичните особености допълнително способстват за безопасността на жителите на града.

 Третирането на отпадъчните промишлени води ще се извършва в специално изградена пречиствателна станция на територията на завода. При проектиране на производството е заложено изграждане на затворен цикъл на водата, като към градската канализация ще бъдат зауствани минимални количества съгласно с наредба №7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места. Водата след пречиствателната станция ще се използва за производство на деминерализирана вода, която е съставна част от акумулаторите.

При въвеждане в експлоатация на инсталацията за всяко изпускащо устройство ще бъдат разработени инструкции за експлоатация и поддръжка.

Всички процеси и съоръжения подлежат на периодични проверки.

 За Монбат Ен Би Пи ЕООД

/Атанас Бобоков – Изпълнителен директор/

 
2020-04-10 14:01:10