Търсят шеф на общинско звено

Търсят шеф за наблюдавано жилище

Конкурс за управител на звено „Наблюдавано жилище” обявиха от общинската администрация във Враца. Основните изисквания към кандидатите са да бъдат дееспособни физически лица, да са български граждани, да притежават диплома за висше образование със степен „Бакалавър” в сферата на хуманитарните, педагогически и социални услуги. Мераклиите да заемат позицията трябва да имат най-малко 2 години професионален опит в социалната сфера.

Управителят на звеното трябва да осигурява цялостната дейност по организацията и управлението на Наблюдаваното жилище и подпомага дейността на Звено „Майка и бебе“ в съответствие с изискванията на нормативната база, отнасяща се до предоставянето на социалните услуги; организира и участва в регулярното провеждане на екипни срещи по отделните случаи; извършва социално консултиране; установява контакти с дирекция „Бюро по труда” и други звена на Агенцията по заетостта. Отделно от това той трябва да води лични досиета на ползвателите на услугата.  Трудовото възнаграждение за длъжността е от 560 до 1 380 лв.   

Конкурсът за длъжността ще се проведе на два етапа – решаване на тест и интервю.

           

           
2019-07-15 15:04:36