Отложиха процеса срещу Пенката

Отложиха процеса срещу Пенката

Съдебен състав към врачанския окръжен съд отложи делото срещу бизнесмена от Згориград Красимир Каменов, познат като Пенката. Причината е, че един от експертите, който е трябвало да изготви комплексна двойна техническа експертиза е в чужбина и не е можел да се яви на днешното заседание.

Красимир Каменов е изправен на подсъдимата скамейка заради подаване на неверни сведения с цел финансиране по Натура 2000. Припомняме, че през месец май 2014 г. Красимир Каменов депозирал в Общинска служба „Земеделие” във Враца заявление за подпомагане по мярка Натура 2000 за код на култура – „Постоянно затревени площи/пасища и мери за паша“. Той посочил два парцела с обща площ 271.53 хектара – единият в землището на в с. Бързия, общ. Берковица и другия в гр. Вършец. В приложената към заявлението таблица на отглеждани животни за 2014 г. били вписани двадесет и шест коне. Близо два месеца по-късно след подаването на заявлението за подпомагане, Краси Пенката сключил договори за пренаемане на поземлени имоти, които представлявали земеделска земя публична общинска собственост, намиращи се в местността „Козница“.

В хода на последваща проверка за окомплектоване на всички изискуеми документи по подаденото от Каменов заявление, същите били изпратени в Централно управление Държавен фонд „Земеделие“ в София. Било установено, че има презастъпвания на очертаните от обвиняемия парцели с тези на други кандидати за подпомагане. Съгласно установения ред, обвиняемият бил уведомен за това обстоятелство, като му бил определен двадесетдневен срок за предоставяне на допълнителни документи, доказващи правото му на ползване на дублиращите се с други кандидати площи, обаче той не го сторил.

На 15 октомври 2014 г. била извършена проверка на място от експерти от Разплащателна агенция при ДФЗ, за която обвиняемият предварително бил уведомен и поканен да присъства. Той се явил, но не могъл да посочи със сигурност местонахождение на заявените от него парцели. Посредством GPS, направени фотоснимки, извършен оглед на парцела и направени замервания било установено, че същия е изцяло недопустим за подпомагане, поради наличие на множество храсти, хвойна, скали и камъни. Освен това, на място не били установени следи от паша на животни, както и присъствие на такива.

След като видял, че длъжностните лица констатирали несъответствие на заявените от него парцели с изискванията по програмата за подпомагане, Красимир Каменов си тръгнал без да изчака края на проверката. Впоследствие той не се явил да се запознае с констатациите, отразени в контролния лист, нито направил възражения. Размерът на претендираната сума по заявената от обвиняемия мярка била определена в размер на 68 241.00 лева. Средствата се осигурявали, от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (82%), а останалите от националния бюджет на Република България.

Предвид направените констатации за недопустимост за подпомагане на заявените площи паричните средства на кандидат-бенефициента не били отпуснати. Впоследствие Краси Пенката бил привлечен към наказателна отговорност за умишлено предоставяне на неверни сведения с цел получаване на средства от фондове на Европейския съюз и от бюджета на Република България.
2019-02-20 13:57:47