Община Мездра купува Дома на железничаря

Община Мездра купува Дома на железничаря

Общинският съвет даде принципно съгласие Община Мездра да закупи сградата на Дома на железничаря - това решение взе единодушно местният парламент на своята юнска сесия в отговор на предложение, отправено до общинската управа от „БДЖ - Товарни превози” ЕООД. Съветниците предлагат на ръководството на националната железопътна компания сделката да бъде осъществена през 2016 г., тъй като в бюджета на общината за тази година не са предвидени такива средства.

За целта най-късно до 10 ноември „БДЖ - Товарни превози” ЕООД трябва да предостави актуална оценка на сградата и два допълнителни документа: документ за правоприемство между титуляра на правото на собственост на сградата - „Български държавни железници” ЕАД, и „БДЖ - Товарни превози” ЕООД и документ за учредяване право на строеж на Дома на железничаря. Актуализирането на оценката на сградата на дома се налага, защото определената от независим оценител пазарна стойност на недвижимия имот - 487 021 лв. без ДДС (249 014 EUR), е с изтекъл срок на валидност.

Интерес за придобиване на Дома на железничаря проявява и държавното предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), но тъй като поземленият имот (теренът), върху който е построена сградата, е собственост на Община Мездра, съгласно изискванията на Закона за собствеността „БДЖ - Товарни превози” ЕООД е задължено да предложи имота за закупуване първо на Общината.

Останалите по-важни решения, взети от Общинския съвет на неговото 49-то заседание за мандат 2011-2015 г.:

* Приема отчетите за изпълнение на Общинските програми за работа с младежта и за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм през 2014 г.;

* Дава съгласие Община Мездра да кандидатства с проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. за създаването на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда;

* Кандидатстване на Община Мездра за отпускане на средства от Фонд „Солидарност” на Европейския съюз за възстановяване на три подпорни стени - северно от ЖК „Балкан” в гр. Мездра, на стадион „Локомотив” и срещу сградата на Кметство Оселна (вкл. укрепване устоите на мост), разрушени при наводненията през периода 31 юли-4 август 2014 г.

С 8 гласа „за”, 1 „против” и 10 „въздържал се” Общинският съвет не прие информацията, внесена за разглеждане от Община Мездра, за нанесените материални щети при наводнението на 24 май тази година.

 

 


Коментари2015-06-26 12:01:26