Отчуждават имоти заради модернизацията на пътя Мездра-Ботевград

Отчуждават имоти заради модернизацията на пътя Мездра-Ботевград

По решение на правителството се отчуждават имоти - частна собственост в землищата на гр. Ботевград и с. Скравена (Софийска област) за държавна нужда за изграждане на обект: „Модернизация на участък от път I-1 (Е-79) ,,Мездра-Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164.89. Те са необходими във връзка с одобрен проект за изменение на ПУП-парцеларен план, който предвижда замяна на проектираните кръгови кръстовища на едно ниво с пътни възли на две нива. Освен това в хода на изпълнението на проекта са констатирани погрешно заснети, неправилно отразени или пропуснати мрежи и съоръжения, които следва да бъдат надлежно нанесени в плана. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите, се осигуряват от Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
2024-05-15 17:00:59