С нов шеф е Районният съд в Лом

С нов шеф е Районният съд в Лом

Борислава Борисова е новият административен ръководител на Районния съд в Лом. Тя бе избрана за високия пост след проведен конкурс във Висшия съдебен съвет. Борисова има над 25 години юридически стаж. Кариерата ѝ в органите на съдебната власт започва на 23.07.1999 г. като следовател в Окръжна следствена служба – Монтана, а от 02.01.2002 г. и към настоящия момент е съдия в Районен съд – Лом. Борислава Борисова кандидатства за длъжността, мотивирана от натрупания професионален опит и подкрепата на колегите си, с увереност, че познава в дълбочина работата на съда и спецификата на неговите служби, и може да допринесе за повишаване на качеството на дейността му. Нейните усилия ще бъдат насочени към опазване на създадената отлична атмосфера и екипност в работата, както и за повишаване на бързината и качеството на правораздаване. Предвижда се провеждане на периодичен и последователен контрол за спазване на сроковете при движението на делата и обсъждане на мерки за отстраняване на причините за забавяния; продължаване на политиката на съда за организиране на обучителни семинари с кметове и кметски наместници за връчване на призовки и съдебни книжа, както и насърчаване участието на съдиите и съдебните служители в семинари и работни срещи за повишаване на професионалната им квалификация. Поставя се акцент на провеждането на периодично обучение на съдебните заседатели, както и създаването на техен регистър.

Съдия Борисова обръща внимание на използването на електронните технологии за обмен на информация между органите на съдебната власт и други институции, и ще насърчава електронната кореспонденция със страните по делата с цел подобряване качеството на обслужване на гражданите и улесняване работата на съдиите и съдебните служители.

 
2024-05-15 14:05:48