Обновяват Дома за стари хора в с. Попица с близо 3 млн. лв.

Обновяват Дома за стари хора в с. Попица с близо 3 млн. лв.

Кметът на Община Бяла Слатина – инж. Иво Цветков, подписа договор за безвъзмездна помощ за проект „Реформиране на Дом за стари хора с. Попица“, финансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост.

Проектът е насочен към повишаване на качеството на предоставяната социална услуга чрез развитие на материалната база, подобряване на енергийната ефективност и осигуряване на ново оборудване, ориентирано към потребностите на лицата, които ползват услугите.

Предвидените СМР дейности по проекта включват мерки за повишаване на енергийна ефективност, вътрешни ремонтни дейности на стаи и общи помещения, изграждане на пожароизвестителна инсталаци и фотоволтаична система за производство на електроенергия, както и други строително-монтажни дейности с цел сградата и социалната инфраструктура да се приведе в пълно съответствие с изискванията на стандартите за качество на резидентната грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст и осигуряване на достъпна среда. Освен СМР дейностите по проекта се предвижда и закупуването на ново оборудване и обзавеждане като по този начин се осигури интегрирана социална услуга и съпътстващи специализирани грижи, които ще позволят водене на самостоятелен живот в новата социална инфраструктура.

Общата стойност на проекта е 2 708 953,43 лв., от който 2 257 461,19 лв. са Европейско финансиране и 451 492,24 лв. е национално финансиране. Срока за изпълнение на проекта е 20 месеца.

 
2024-04-22 11:26:33