Община Ново село ще финансира ремонти на улици, мост и читалищни сгради

Община Ново село ще финансира ремонти на улици, мост и читалищни сгради

Общинският съвет в Ново село даде съгласие да бъде внесено предложение до Министерство на финансите за трансформиране на сума в размер  59 698,00  лв. от целева субсидия за капиталови разходи за 2024г. С тях ще бъдат финансирани  неотложни текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на сгради, публична общинска собственост.

“Община Ново село  работи и  реализира проекти за основен ремонт на улици, но  дължината на пътната и уличната мрежа в общината е голяма и въпреки  инвестициите  има улици в лошо състояние, нуждаещи се от  рехабилитация и възстановяване. Това налага да се търсят средства и способи за подобряване на пътната инфраструктура, както и средства за текущи ремонти на сгради, общинска собственост. С течащи покриви са сградата на ДГ "Акад.Стефан Младенов" филиал с.Флорентин и на училище "Св.Св.Кирил и Методий" с Неговановци, сградата, в която се помещава читалище и кметство Неговановци  се рушат постепенно и застрашават живота на служители, деца и население, ползващо административни и социални услуги. Мостът  на ул."Седемнадесета" в Неговановци е изключително опасен и животозастрашаващ, както за пешеходци, така и за минаващите с коли. Мостът при ул.“Дванадесета“ с.Винарово, също се нуждае от обезопасяване. За асфалтиране е ул.“П.Славейков“. Неотложна е и необходимостта за  подобряване състоянието на ул “Първа и ул.“Седма“ в с.Ясен, чрез запълване на дупки  и пукнатини по пътните платна.

С цел повишаване на благосъстоянието на населението, е важно и наложително финансирането на заложените обекти и ремонтирането им”, излага мотивите си кметът на Община Ново село Венислав Ангелов.

 "Решението за трансформиране на сумата бе взето с пълно мнозинство от общинския съвет. Предстои държавата да разреши пренасочването на средствата", коментира за медията ни председателят на местния парламент Иво Вергилов.
2024-04-03 12:00:01