45 милиона е бюджетът на Община Бяла Слатина

45 милиона е бюджетът на Община Бяла Слатина

Проведоха обществено обсъждане на проектобюджета на Община Бяла Слатина за 2024 г.

Присъстваха кметът на общината инж. Иво Цветков, председателят на общинския съвет Веселка Борисова, главният счетоводител на общината Татяна Пеняшка,  заместник - кметовете Боряна Петкова и инж.Тихомир Трифонов, общински съветници, граждани и служители на местната администрация.

Кметът представи основните параметрите на бюджета и акцентира върху по-големите инвестиционни проекти, които ще се реализират през 2024 г. Главен експерт Силвия Маринова запозна присъстващите с детайлите на проектобюджета, който е в размер на 45 122 363 лв. в т.ч. за държавни дейности 30 639 863 лв. и за местни дейности 14 482 500 лв. Приходите от местни дейности са планирани в размер на 5 526 150 лв. Преходният остатък от 2023 г. е 9 016 024 лв. в т.ч. 6 066 767 лв. от местни дейности. С 1 444 100 лв. от местни приходи е предвидено да се дофинансират държавните дейности. Средствата са планирани така че да се постигнат заложените приоритети в програмата за управленския мандат 2023-2027 по отношение на привличането на нови инвестиции и осигуряване на привлекателна бизнес среда, подобряване на социалната и образователната инфраструктура на територията на общината. Цели се  запазване и надграждане на нивото на предлаганите публични услуги в условията на продължаваща цифровизация и развитие на електронното управление.  

Капиталовата програма за 2024 г. е с източници целева субсидия за капиталови разходи, преходен остатък включително целеви средства от Министерство на регионалното развитие и благоустройство, собствени средства, възстановени отчисления и средства от СЕС. За основен ремонт на техническата и социална инфраструктура, включително за проектиране са предвидени 3 404 544 лв. За придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи средствата са 1 875 653 лв. В приложение №3 към ЗДБРБ за 2024 г. Община Бяла Слатина е включена с 5 инвестиционни проекта на обща стойност около 15 млн. лева. Чрез Европейски средства ще се ремонтират сградите на СУ „Васил Левски“ и ДГ „Детелина“, както и ще продължат ремонтите на уличната мрежа в града.

Бюджетът за 2024 г. е балансиран, реалистичен и осигурява финансова стабилност.

След презентацията се проведе дискусия с присъстващите. Направиха се предложения за озеленяване за терени, за подпомагане и насърчаване на спортуването сред подрастващите, за по-активна работа по привличането на инвестиции. Кметът на общината обеща, че направените предложения ще се включат в бюджета до рамките на разполагаемите средства. Той подчерта, че „бюджетът е отворена книга“ и предложения може да се приемат текущо и през годината, ще се анализират и чрез общинския бюджет могат да бъдат реализирани.

 

 


2
3


2024-01-30 13:50:52