Представиха стратегия за местно развитие на територията на Бяла Слатина

Представиха стратегия за местно развитие на територията на Бяла Слатина

При огромен обществен интерес премина консултирането на новата многофондова Стратегия за ВОМР на МИГ Бяла Слатина за периода 2023-2027 г. Повече от 80 участници от местната общност - представители на стопански, нестопански и публичен сектор, се включиха в срещата за обсъждане на различните мерки към СВОМР, по които ще може да се кандидатства за финансиране след 2023 година. Във финансовия план на новата Стратегия на МИГ Бяла Слатина, която е над 9 млн. лева, са предвидени  средства от всички оперативни програми, които ще подкрепят подхода ВОМР през новия програмен период:

- 5 867 400 лева от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 (СПРЗСР)

- 750 000 лева от Програма „Развитие на човешките ресурси" 2021-2027

- 1 500 000 лева от Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

- 977 900 лева от Програма „Образование“ 2021-2027   

- 43 596 лева от Програма „Околна среда“ 2021-2027  

Кандидатите за финансова помощ към Стратегията за ВОМР на МИГ Бяла Слатина могат да бъдат публични организации, юридически лица, нестопански организации, читалища, земеделски производители, занаятчии и лица, които упражняват свободни професии, но само от територията на община Бяла Слатина.

В срещата-дискусия за обсъждане на новата Стратегия за местно развитие, която се проведе на 26.09.2023 г. в Културен дом гр. Бяла Слатина, се включиха и много бенефициенти, които заявиха намерения за ново участие с проекти и инвестиции за развитие на малкия бизнес.  

 


2


2023-09-27 11:52:43