Покана за информационни срещи в общините Криводол и Бойчиновци

Покана за информационни срещи в общините Криводол и Бойчиновци

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ КРИВОДОЛ И БОЙЧИНОВЦИ

 

 

Покана за информационни срещи

по проект BG06RDNP001-19.610-0084 “Помощ за подготвителни дейности на територията на общините Криводол и Бойчиновци“, Административен договор № РД-50-29/06.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедура № BG06RDNP001-19.610 за подбор на проекти за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., финансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ОБЩИНА КРИВОДОЛ в партньорство с ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ, ФК „БОТЕВ КРИВОДОЛ-2013“, „НИКОЛ-1999“ ЕООД, „АДЛ - ЛЮТА“ ООД, НЧ „ПРОСВЕТА-1921“,

има удоволствието да Ви покани да участвате в предстоящата информационна среща/семинар на тема: „Процес на разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие за периода 2023 – 2027 г.“,

част от информационната кампания в изпълнение на АДПБФП № РД-50-29/06.03.2023 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. за изпълнение на проект BG06RDNP001-19.610-0084 проект „Помощ за подготвителни дейности на територията на общините Криводол-Бойчиновци “, целящи представяне, информиране и популяризиране сред широката местна общност на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР), процесите по подготовка и изработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие - инструмент за функционирането на бъдещата Местна инициативна група „КРИВОДОЛ-БОЙЧИНОВЦИ“ за програмен период 2023-2027 г. за ефективно прилагане на териториалния подход, водено от общностите местно развитие (ВОМР) за устойчивото развитие на целевата територия, представлявайки интересите на общността, отчитайки местните потребности и възможности, както и съответните социални и културни характеристики, в унисон с местната идентичност и местните конкурентни предимства, и запознаване на местната общност с възможностите за финансиране на дейности на различните сектори чрез стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ. 

 

Срещите ще се проведат  както следва:

  1. На 29.05.2023 г. от 16.00 ч заседателна зала на община Криводол -възможности на финансиране на публичния, стопанския и неправителствен сектор.
  2. На 02.06.2023 от  16.00 ч заседателна зала на  община Бойчиновци - възможности на финансиране на на публичния, стопанския и неправителствен сектор.
  3. На 06.06.2023 от  17.00 ч. заседателна зала на  Кметство Краводер  - възможности на финансиране на стопанския и неправителствения сектор.
  4. На   08.06.2023 от  17.00 ч. заседателна зала на  Кметство Галатин - възможности на финансиране на стопанския сектор и неправителствения сектор.
  5. На 12.06.2023 от 17.00 ч. заседателна зала на  Кметство Владимирово - възможности на финансиране на стопанския сектор.
  6. На 15.06.2023 от 17.00 ч. пред  Кметство Лесура – възможности на финансиране на стопанския сектор.
  7. На 29.06.2023 от 17.00 ч. заседателна зала на  Кметство Лехчево - възможности на финансиране на стопанския сектор.

ЗАПОВЯДАЙТЕ И БЪДЕТЕ АКТИВНИ!

 

Повече за проекта на:

https://mig-krivodol-boychinovtsi.eu/nachalo
2023-05-10 12:38:04