Отпускат до 15 хиляди лева за спорт на деца в риск

Отпускат до 15 хиляди лева за спорт на деца в риск

Спортните клубове имат възможност да кандидатстват с проекти по Програмата на ММС „Спорт за деца в риск” за организиране и провеждане на спортни занимания през 2023 г., съобщи експертът за Северозападна България Мария Георгиева.

Програмата е насочена към подпомагане на социалната интеграция, адаптация и пълноценна реализация в обществения живот на деца в риск, чрез създаване на условия и възможности за тяхното включване в безплатни спортни занимания, с цел подобряване качеството на живот, повишаване на физическата им активност и психическа годност.

По програмата могат да кандидатстват спортни клубове, които са сдружения, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност и са членове на лицензирани спортни федерации. Изискването е не по- малко от 50% от децата във всяка група да са идентифицирани като деца в риск. Обръщаме внимание, че за всички деца в риск, включени в проектите, е необходимо да се представи документ, например от: общинска дирекция „Социално подпомагане“, РУО, домове за деца, лишени от родителска грижа, училища и/или други документи, издадени от институции с правомощия по ЗЗД, свързани с идентифициране на децата в риск; Предоставя се възможност на спортните клубове и техните треньори да провеждат за период от 6 месеца безплатни спортни занимания по предпочитан от децата спорт 2 или 3 пъти седмично. Размерът на средствата за финансово подпомагане на проект на спортен клуб по Програмата е увеличен от 10 000 на 15 000 лв. В тази връзка всички образци на документи за кандидатстване и за отчитане по Програмата са със съществени промени. Крайният срок за кандидатстване с проекти по Програмата е 17:30 ч. на 5-ти декември 2022 г. За дата на подаване се счита датата на входящия номер на проекта, получен при постъпването му в деловодството на ММС, независимо от начина на подаване – директно в деловодство, чрез куриер или по поща. Образците на документи за кандидатстване и отчитане за 2023 г. са публикувани на Интернет страницата на ММС, секция „Програми”, програма „Спорт за деца в риск” 2023 г.
2022-11-21 12:34:25