Покана за публично обсъждане

Покана за публично обсъждане

П О К А Н А 

за публично обсъждане на отчета за изпълнението на

„Бюджет 2021” на Община Бяла Слатина

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет Бяла Слатина организира обществено обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Бяла Слатина за 2021 г.

Веселка Борисова отправя покана към жителите на общината, представителите на бизнеса, представителите на средствата за масово осведомяване, ръководителите на бюджетни звена, неправителствените организации и цялата общественост за участие в общественото обсъждане.

Обсъждането ще се проведе на 22 август 2022 г. /понеделник/ от 15:00 часа в залата на Общински съвет в сградата на  Община Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” № 68.

С материалите по обсъждането можете да се запознаете на електронен адрес:

www.byala-slatina.bg/

Вашите мнения, препоръки и въпроси можете да направите писмено в деловодството на общината или на електронен адрес [email protected]

За допълнителна информация, справки и въпроси – на телефони:

0915/ 882-124, 0915/882-119.

Приложени документи: 

  1. Обяснителна записка относно касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз към 31.12.2021 г. на Община Бяла Слатина с приложения.
  2. Справка за състоянието на общинския дълг на Община Бяла Слатина към 31.12.2021 г.
  3. Презентация.2022-08-12 11:57:52