Завърши асфалтирането на улици в Бяла Слатина

Завърши асфалтирането на улици в Бяла Слатина

Приключи асфалтирането на ул. „ Христо Ботев“ от ул. Климент Охридски“ до ул. „Симеон“, на ул. Калоян от ул. „Сладница“ до ул. „Захари Стоянов“, /по която отсечка има и новоизграден бордюр/ и на ул. „Христо Ботев“ от ул. „Крайбрежна“ до ул. „Хан Крум“. Ремонтните дейности са по проект на община Бяла Слатина към МИГ Бяла Слатина- „Ремонт и реконструкция на ул. „Цар Калоян“ и част от ул. „Хр. Ботев“ в Бяла Слатина“ по мярка 7.2- „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Бяла Слатина, от Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020г.


2
3


2021-08-20 15:00:20