В Оряхово намалиха риска от свлачища

В Оряхово намалиха риска от свлачища

На 12.08.2021г. на Община Оряхово бе издадено разрешение за ползване № ДК-07-Вр-30 от ДНСК за последния, трети обект - свлачище с рег. № VRC31.54020.02.24 в квартал „Христо Ботев“ гр.Оряхово, част от изпълнявания от общината проект „Превенция и управление на риска от свлачища в община Оряхово с обекти: 1. свлачище   VRC31.54386.04 в с.Остров; 2. свлачище VRC31.54020.02.05; 3. свлачище с рег. № VRC31.54020.02.24“. Проектът е по приоритетна ос „Превенция и управление на риска от наводнения и свлачища“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-4.003-0008-C01. С тази стъпка приключи физическото изпълнение на Административния договор за безвъзмездна финансова помощ по проекта. Предстои неговото отчитане към управляващия орган на Оперативнa програма „Околна среда“. С реализацията на проекта са изпълнени отводнителни и укрепителни мероприятия в 3 свлачищни района на територията на Община Оряхово и са изградени контролни измервателни системи за мониторинг и наблюдение на състоянието и активността на свлачищните процеси.

 

 

 
2021-08-16 11:11:20