Община Мездра стартира информационна кампания

Община Мездра стартира информационна кампания

На 7 юли 2020 г. Община Мездра започна цикъл от информационни демонстрации в рамките на дейностите по изпълнение на проект „Съвместни усилия срещу природните бедствия“, ROBG 416, който е съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Информационната кампания има цел повишаване на осведомеността на населението и създаването на готовност и умения за справяне с критични ситуации при бедствия. Целевата група на информационните събития са представители на администрацията на общината, различни общински служби и предприятия, фирми, представители на образователния сектор, ученици и широката общественост от населението на общината.

Проведени бяха шест последователни информационни демонстрации в община Мездра на следните теми: „Подготовка и реакция при бедствия, аварии, катастрофи и кризи“, „Реакции по време на бедствия и кризи“, „Реакции след бедствия и кризи“.

Лектор на обучението бе д-р Хенриета Илиева -  доктор по Социални науки и Социална работа с група, Национален експерт на БЧК по Психосоциална подкрепа при бедствия, аварии, катастрофи и кризи.

На 17 юли в Археологически комплекс „Калето“ бяха проведени информационни демонстрации на теми първа долекарска помощ - Съвременна първа помощ. Алгоритъм и принципи на действие на свидетел на инцидент. Животозастрашаващи инциденти - първа помощ при спиране на дишането и сърдечната дейност. Първа помощ при шок и голяма кръвозагуба. Първа помощ при други наранявания и спешни състояния.

Демонстрациите се проведоха от инструктори с дългогодишен опит в обучението по първа помощ, притежаващи сертификати за инструктори от авторитетни международни институции.

Проектът „Съвместни усилия срещу природните бедствия“ се изпълнява съвместно от Община Мездра, в качеството на водещ партньор и Жандармерийската служба в окръг Мехединци (Румъния) - партньор по проекта.
2020-07-21 10:11:37