Детски градини в община Бяла Слатина са част от проект на МОН

Детски градини в община Бяла Слатина са част от проект на МОН

Детските градини на територията на община Бяла Слатина са включени  в  проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, който се  реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от уязвими групи и живеещи в бедност и предвижда набор от мерки - предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците, изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.

По Дейност 1 „Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи“  на  проекта от   2019г. са включени деца от всички детски градини на територията на общината, а от месец февруари 2020г. по Дейност 2 „Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи“,  ще се възползват  275  броя социално-слаби семейства от община Бяла Слатина, като  на децата  ще бъдат заплащани ежемесечно дължимите такси за детска градина.

 
2020-03-11 09:36:05