Община Мездра осигури социална подкрепа на близо 120 нуждаещи се

Община Мездра осигури социална подкрепа на близо 120 нуждаещи се

118 лица в неравностойно положение от община Мездра са включени досега в механизма „лична помощ“ по Закона за личната помощ (ЗЛП), който влезе в сила от 1 януари 2019 г. За целта Община Мездра, в качеството си на доставчик, сключи трудови договори със 119 лични асистенти: 47 от 1 септември, 24 от 1 октомври, 30 от 1 ноември и 18 от 1 декември 2019 г., информира Елена Нанова, директор на Дирекция „Социални и хуманитарни и дейности“. Почасовата ставка за заплащане на този вид социална услуга към момента е 3.37 лв./ч.

Ползватели на механизма „лична помощ“ могат да бъдат хора с право на чужда помощ с определени 90 и над 90 % вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност; деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност, както и деца без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степенна трайно намалена работоспособност.

Кандидатите за включване в механизма подават лично или чрез упълномощено от тях лице заявление-декларация (по образец) в Община Мездра, придружено от направление за ползване на механизма с определен брой часове месечно, издадено от Дирекция „Социално подпомагане”. В заявлението пълнолетните и децата над 16 години изрично дават съгласие добавката за чужда помощ да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

Лични асистенти могат да бъдат както безработни лица, така и работещи или пенсионери, стига да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и спрямо тях да не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие на ползвател на лична помощ.

Приемът на заявления се извършва целогодишно в Дирекция „Социални и хуманитарни дейности“ на Община Мездра.

 
2019-11-29 09:47:39