Одобриха кадастралната карта и регистри

Одобриха кадастралната карта и регистри

Със заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за следните територии:

-  Със Заповед № РД-18-927 от 18.12.2018год. за землището на с. Брусен, община Мездра

 - Със Заповед № РД-18-928 от 18.12.2018год. за землището на с. Дърманци, община Мездра

-  Със Заповед № РД-18-929 от 18.12.2018год. за землището на с. Крета, община Мездра

-  Със Заповед № РД-18-930 от 18.12.2018год. за землището на с. Моравица, община Мездра

-  Със Заповед № РД-18-931 от 18.12.2018год. за землището на с. Ребърково, община Мездра

-  Със Заповед № РД-18-932 от 18.12.2018год. за землището на с. Руска Бела, община Мездра

-  Със Заповед № РД-18-933 от 18.12.2018год. за землището на с. Типченица, община Мездра

Заповедите за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри са обнародвани в "Държавен вестник", бр.8 от 23.01.2018 год. и влиза в сила от деня на обнародването й. Съгласно §4, ал.1 от ПЗР на ЗКИР дейностите на общинската администрация по поддържане на кадастралните планове и по издаване на скици от тях за съответната територия се прекратяват.

Във връзка с горното, Ви съобщаваме, че за недвижими имоти в горепосочените землища - справки, услуги и издаване на скици за имоти в цитираните по-горе територии се извършват от Службата по геодезия, картография и кадастър - Враца, бул. "Христо Ботев " № 46.
2018-01-30 14:29:42