»нж. √енади —ъбков: ћездра пребори финансовите проблеми и върви напред

»нж. √енади —ъбков:  ћездра пребори финансовите проблеми и върви напред

√-н —ъбков, изминаха 2 години, откакто поехте управлението на oбщината.  ак оцен€вате управлението си до този момент?

Ќе е редно аз да давам оценка за управлението на oбщината. ћога и съм длъжен да давам отчети за изпълнението на поетите ангажименти и постигнатите резултати. ¬ личен план работата ми е бел€зана от огромно напрежение, свързано с желанието ми да успеем във вс€ка дейност при дадените услови€ и обсто€телства. “ова, че в гол€м процент усп€ваме да реализираме поставените цели и да отговорим адекватно на очаквани€та на нашите съграждани, се дължи на капацитета, знани€та и умени€та на колегите от общинската администраци€ и всички структури, свързани с не€ и, разбира се, на партньорски организации, дарители и доброволци.

 ое бе най-гол€мото предизвикателство, с което се справихте през този период?

ѕостигнатата финансова стабилност не е просто счетоводно пон€тие, а коренна пром€на в отношени€та към доставчици и клиенти, политика на формиране  на общински€ бюджет, отговорност за придобиването и разходването на всеки лев. ѕриключихме 2016 г.  по уникален за oбщината през последните 20 години начин – практически без просрочени задължени€ във всички звена, свързани с общински€ бюджет, включително и ќѕ „„истота“. —ъздадохме услови€ за реално отчитане на разходите в текущата година, с което не просто облекчихме работата на счетоводните екипи, а заработихме в режим на  точност, конкретност и предвидимост. ¬ъв финансов план: оцел€хме първата година от управлението/въпреки тежкото наследство и заложените капани/, стабилизирахме се през втората година и чакаме с оптимизъм третата година. “акава, разбира се, е емоционалната оценка на постигнатото. „овек не може да не изпита гордост и удовлетворение, когато със собствени сили, идеи и упоритост е преодол€л огромна трудност - погасихме стари задължени€ и кредити в размер на 4.2 млн.лв. ѕрактически половината от заварените 8.5 млн. лв. в началото на мандата. Ќа фона на скромните собствени приходи постигнатото е впечатл€ващо. “ози успех обаче, има висока цена. «апазихме ниски нива на възнаграждени€та на служителите в общинска администраци€, като същевременно увеличихме натоварването и отговорностите им. ќграничихме разточителните разходи и „лесните“ пари, получавани от услуги, поръчки и доставки за oбщината. –азочаровахме всички, свикнали на спокоен живот, предизвикахме остри коментари и критични забележки от отстранените от общинската „хранилка“ лица и фирми. «а това т€хната оценката  за катастрофалното положение на oбщината от гледна точка на личните им интереси и възможности за облагодетелстване е 100% в€рна. –азбирам ги напълно тези хора -  инстинктът им за самосъхранение и запазване на успешното за т€х статукво е водещ. ”сили€та ми да спра източването на общински€ бюджет имат не само финансов, но и емоционален резултат. Ќеистови€т вой на „ощетените“ е сигурен знак, че работим успешно. ѕредимството да живеем в малък град е, че всичко за всеки се знае.ѕреди да заплаче н€кой, вече се знае дали е от шамар или от инат.

Ќай-осезаемо за нашите съграждани е постигнатото в сферата на подобр€ване на инфраструктурата в oбщината.  акво постигнахте и доволен ли сте от резултатите?

¬ече втора година успешно изпълн€ваме капиталовата програма на общината. ƒа не забрав€ме, обаче, че т€ е функци€ на текущите ни финансови възможности.  олко от нашите съграждани могат да си позвол€т изграждането на нова къща с прекрасен парк и басейн при състо€ние на ниски доходи и кредитна задлъжн€лост? —ъщата е ситуаци€та и в ц€лата oбщина. ¬ъпреки това в ћездра се строи. ¬ напреднала фаза е санирането на 5 от седемте жилищни блока по националната програма за енергийна ефективност. ѕо програма „–егиони в растеж“ приключиха проектите за енергоефективни мерки на сградата на полици€та, пожарната, ќ” „—в.—в.  ирил и ћетодий“, —” „»ван ¬азов“, ƒ√ „ћир“, ƒ√ „—лънчице“, ƒ√ „–оза“. ѕриключва обнов€ването на сградата на социални€ комплекс /бивш јѕ /. ¬ ход е мащабен ремонт на сградата на общинска администраци€ за над 1 млн.лв. —тартирахме процедури и вече се реализират енергоефективни мерки в 51 частни сгради. » ако в н€кои от обектите се осъществ€ват само вътрешни ремонти /подм€на на радиатори, отоплителни системи и изолации/, то нови€т приветлив вид на 58 сгради в кра€ на 2018 г. ще промени значимо облика на цели€ град.

јсфалтираните през 2017 г. частично или изц€ло улици: „ѕ. яворов“, „ƒунав“, „’ристо Ѕотев“, „Ќикола ¬апцаров“, „ƒружба“ са едни от най-интензивно използваните в града. »зградената нова настилка в пространството между жилищните блокове “’имик“ и ремонтирани€т паркинг зад хотел „–одина“ създадоха дългоочаквани нормални услови€ за автомобили и пешеходци.

ѕри подход€щи атмосферни услови€ ремонтираме и асфалтираме още три път€: ћездра – Ѕрусен, ≈-79 – –уска Ѕ€ла, ≈-79 – Ћюти дол  и с това приключваме 2017 г.

»нвестиционната програма за 2018 г. започваме с лет€щ старт в резултат от подписани€ на 20 ноември т.г. договор за финансиране на ремонт на улици и тротоари в ћездра на обща стойност 1 952 839 лв.

¬ подкрепа на това, извънредно с решение на ћинистерски€ съвет на ќбщината се отпуснаха 416 348 лв. за ремонт на улици в 14 населени места.

≈дин от важните приоритети на вс€ко управление е реализирането на инфраструктурни проекти по европейски програми.  ои са значимите проекти, по които работи екипът ¬и и които предстои да се реализират за благото на жителите на общината?

¬ажно е да се знае, че кандидатстваме по всички възможни об€вени за прием на проекти програми с външно и вътрешно финансиране, за които имаме и минимален шанс за класиране. Ќещо повече, насто€ваме и подпомагаме и други структури, функциониращи на територи€та на ќбщината, да участват. — общинска подкрепа и съдействие бе подготвен проект за обнов€ване на сградата на читалището в ћездра и подписан договор по м€рка 7.2 на ѕ–—– на стойност над 400 000 лв. ¬секи момент очакваме покана за подписване на договор за финансиране реконструкци€та на водопроводните мрежи и ремонт на улици в селата Ѕрусен, ƒолна  ремена, ћоравица и «верино. ѕроектът е на стойност над 6,6 млн.лева.

ќчакваме окончателно класиране на проекти за развитие на социалната инфраструктура – изграждане на дневен център за деца и възрастни на стойност над 700 000 лева и решение за два проекта по програмата за трансгранично сътрудничество –умъни€ – Ѕългари€, свързани с укрепване на свалчището при с. »гнатица и средновековни€ фестивал на ј  „ алето“.

‘утболен клуб „Ћокомотив“- важен инвестиционен проект или футбол в ћездра на вс€ка цена?

ўом постав€те въпроса за футбола веднага след инвестиционните проекти, значи тази тема е важна и значима за всички нас. ќрганизирахме общински футболен клуб „Ћокомотив“ не защото искаме да се конкурираме с н€кого на местно ниво, а защото футболните хора и организатори на тази дейност в наши€ град дали поради умора, или от отча€ние, се отказаха. —ъществуващите до 2017 г. футболни „локомотиви“ са или затънали в огромни дългове, или в организационна безпомощност. — действи€та и ангажираността си даваме шанс на децата и юношите в ћездра да тренират и участват в състезани€, а наличието на мъжки отбор е не просто въпрос на престиж, колкото стимул за развитие на младите таланти.

Ќамесихме се решително в този спорт с ентусиазма и добрите намерени€ на любители на тази игра тогава, когато „професионалистите“ се провалиха.

√оворейки за спорт, бази и услови€ за трениране и провеждане на състезани€, ћездра притежава един от най-скъпите „паметници“ наспортните несполуки. —портната зала, ко€то буквално погълна 6 млн.лв., така и не се довърши. «ащо?  акво се случва с обекта и как се стигна до тази ситуаци€?

ƒа се вложат или усво€т 5.6 млн.лв. в един обект и той да е на “кота нула“, това е уникално не само  за ћездра. ¬исоки€т обществен интерес, спрени€т строеж и наличната в ќбщината документаци€ б€ха сигурен повод да предам в прокуратурата всички материали за предприемане на действи€ по компетентност. –езултатите: съставен акт за начет срещу “ихомир  ръстев Ћаковски и фирма „√алчев инженеринг” ≈ќќƒ за нанесена вреда на община ћездра в размер на 403 795,41 лева, 5 акта за установ€ване на административно нарушение на »ван јспарухов ÷анов, други 6 акта на Ќиколинка ¬ладимирова  ътовска, а два на ¬алентин ћарков ¬ълчев – бивши кметове на ќбщината, не са успоко€ващи. ƒопуснатите тежки организационни и технически грешки най-веро€тно ще тежат само на съвестта на отговорните по това време лица. “ежат и ще тежат дълго време и на общински€ бюджет. —праведливост и възмедие едва ли ще има. ѕо-непри€тно е, че и зала на това м€сто и при тези дадености е трудно да се изгради. »зпълнението на дадените предписани€ от јƒ‘» вод€т до прекрат€ване на договора за строителство.

ƒомът на железничар€ ще бъде ли на мездренчани най-накра€?

¬ъзможността ћездра да има собствен културен център е свързана с придобиването на ƒома на железничар€, реновирането му и създаване на услови€ за целогодишно използване.  “ова, че търсим съдействие и разбиране по въпроса от министър-председател, министри, зам.-министри, ръководства на Ѕƒ∆ структури и дори президентство, е факт. ‘акт обаче е липсата на успех на този етап. √ол€мата пречка в случа€ е тежкото финансово състо€ние на „Ѕƒ∆ – товарни превози“ ≈ќќƒ и мониторингът на такива държавни търговски дружества. »де€та да придобием този обект безвъзмездно, както сме го дали, е изключително трудно реализуема, но не невъзможна. ѕродължаваме да бъдем насто€телни и упорити.

∆ителите на ћездра ежедневно търп€т дискомфорт заради спр€но водоподаване.  акво ¬и подтикна да се договорите с ръководството на „¬и “ ќќƒ – ¬раца да действате заедно?

ѕроблемът е не само местен, а национален. Ќад 66% от водопроводната мрежа в страната е с етернитови тръби, ефективни€т живот на които отдавна е изтекъл. “ъжната преспектива е авариите да стават от ежедневни – ежечасни. ƒържавата е отчела този тежък проблем и в момента върв€т предпроектни проучвани€ за търсене на ефективни решени€ и уточн€ване на необходими€ финансов ресурс. ¬ чисто човешки план, когато се прибереш след работа в къщи и от крана в кухн€та не потече вода, никакви планове и об€снени€ не могат да спрат бурни€ поток от отрицателни емоции. Ќеудобството е не просто дразнещо, а отчайващо. ѕри липсата на външно финансиране /≈вропейската комиси€ е с резерви при даване на пари в този сектор/ единствени€т вариант е да си помогнем сами. ¬ъзприехме тактиката на всички улици, които се асфалтират, да подменим водопроводите и да се монтират на  възловите точки кранове за зониране.

ѕри ц€лата негативна енерги€ и непри€зън, ко€то сме склонни да излеем емоционално върху ¬и -оператора, тр€бва прагматично да отчетем добри€ шанс, който имаме. „¬и “ ќќƒ ¬раца е в добро финансово състо€ние и дейността му е обезпечена с достатъчно техника. ћожем само да благодарим на управител€ на дружеството г-н јнгел ѕрестойски за разбирането и вложените собствени сили, труд и средства на дружеството за реконструкци€та на водопроводната мрежа в общината. »зползва се вс€ка възможност, когато не са ангажирани с отстран€ване на аварии, да ремонтират планово отделни обекти.

ѕредостав€нето на актуална информаци€ за спр€но водоподаване от страна на общинска администраци€ е прецедент.  аква е причината служители на общината да информират населението за авариите на ¬и , макар това да е прерогатив на водоснабдителното дружество?

¬инаги съм се дразнел от отговор: „“ова не е наша работа“. ¬сичко, което се случва в общината, е наша работа. ясно съзнавам, че по този начин поемаме чужди негативи, но по-добре ние да сме без вина  виновни, отколкото хората да н€мат информаци€. Ќещо повече, ще бъдем още по-активни, ще присъстваме физически на обектите и авариите и ще даваме актуална информаци€ за хода на ремонтите. “ова ще е част от граждански€ контрол на процесите.

«ащо възложихте контролна функци€ на общински служител над фирмите, изпълн€ващи реконструкци€ на водопроводната мрежа?

Ќе съм доволен от качеството на възстановените след аварии улични настилки и тротоари и още по-малко от скоростта, с ко€то това се случва. “ази дейност „¬и “ ќќƒ е възложило след обществена поръчка на една външна фирма за всички райони. ѕри честите аварии в ц€лата област практически не е възможно фирмата да бъде едновременно в  озлодуй и в ћездра. “ова не може да бъде трайно оправдание и затова ще продължим с контрола на местно ниво и с насто€ване за организационни промени.

 ачество и отговорност б€ха ключови думи в предизборната ¬и програма.  аква е причината вече втора година да н€мате заместник-кмет?

Ќе е в мо€ стил на работа и никога н€ма да бъде об€сн€ването на една или друга несполука с работата на „лоши€ материал“ – неразбирането, неможенето или несправ€нето със задачите на н€кои от колегите. “ака съм устроен и възпитан като човек, че се чувствам лично отговорен за действи€та или бездействи€та на всеки един от екипа, с който работим. ѕолзването на „предпазни бушони“ е масова практика в теори€та и практиката на управлението. “ози метод пази авторитета на ръководител€ за сметка на честта и достойнството на н€кои от служителите. “ова, което наистина мраз€ в политиката, е двуличието и въпреки че това е утвърдени€т път към успеха, н€мам желание да върв€ по него. ¬ конкретни€ случай с общинската администраци€, след като работи в не€ всеки един колега, има моето пълно доверие и нещо повече – в€рв€м, че това са най-добрите специалисти в региона, които имат желание и капацитет при тези услови€ /възнаграждение и натовареност/ да са на тези позиции. «нам, че не сме безгрешни и всеки един от нас има своите слаби и силни страни, но като екип сме длъжни да преодол€ваме всички трудности и да постигаме целите. Ќе назначих зам.-кметове, защото исках да дам личен пример в труден за ќбщината момент. Ќе можеш да изискваш от колегите си полагането на свръх усили€, ако сами€т ти не си свръхнатоварен. Ќа този етап и физически, и емоционално работ€ на максимални обороти по минимум 16 часа на ден. Ћично провер€вам, редактирам, давам указани€, вземам решени€ и нос€ отговорност за всичко, което се случва в ќбщината. „ƒопингът“, който ползвам, е удовлетворението от постигнатото. —табилизирахме ќбщината и надграждаме във вс€ка една сфера. — реализирането на гол€ма част от целите идва и амбици€та за нови успехи. —ами вдигаме изисквани€та и си постав€ме нови задачи. ¬ тази връзка е редно да има известна децентрализаци€, свързана и с нови специалисти, включително и на управленско ниво. ќчаквайте ги.

—лужителите на ќѕ „„истота“ са ангажирани с все повече дейности и отговорности. Ѕеше купена нова техника, кофи  и контейнери и иновативна сол за зимни€ период. ƒоволен ли сте от предостав€ните услуги в града и селата?

ќт всички сфери на дейност положителната пром€на в работата на ќѕ „„истота“ е най-видима и осезаема. «акупихме  1 594 нови кофи за смет, 91 контейнери тип „бобър“ и 47 от 4-кубиковите контейнери. «а две години практически решихме проблема със съдовете за смет. ƒоставихме и използваме две рециклирани машини за сметоизвозване.

ќт три месеца използваме мотометачна машина в града, ко€то само за месец събира над 50 куб.м боклуци. ѕоръчахме изработка на водоноска за измиване на улиците. ƒоставихме мощен контейнеровоз и универсална машина за почистване „”нимог“. — доставената и/или ремонтирана техника сме в състо€ние сами да почистваме снега в града и да поддържаме инфраструктурата при зимни услови€.

ѕълноценно използваме закупените за предпи€тието багер и автовишка. «а багера и самосвала н€ма почивен ден -  копаем канавки и канали, насипваме улици, разкарваме материали. — работата си автовишката се изплати за н€колко месеца и с не€ усп€ваме да изпълн€ваме различни задачи, свързани с уличното осветление, кастрене на дървета и какво ли не. Ќовата организаци€ на работа на електротехниците и техниката, с ко€то разполагаме, ни дава възможност не само своевременно да отстран€ваме аварии, но и да разшир€ваме обхвата на уличното осветление. ћонтирани са повече от 300 бр. осветителни тела на нови места.

Ќе мога да не бъда доволен от работата на озеленителите и косачите в ќѕ „„истота“, когато виждам прекрасните цветни градини, засадените 415  дървета и храсти, 900 рози, окосените четири, пет и повече пъти тревни площи, поддържани€ в добър вид гробищен парк.

—троителите в предпри€тието се справ€т успешно с изработката на тротоарни плочи и бордюри, ремонт и поддръжка на сгради, покриви, пътища, улици и тротоари. ’идроизолаци€ на покрива на сградата на стадиона, ремонт на покривите на кметството и училището в с. Ћюти дол, в с. —таро село, здравната служба в с. ћоравица, апартаменти в блока на ул. „—ердика“ є2, детската градина в с. “ипченица, укрепителни действи€ на свлачища в с. Ћюти дол и с. Ћик са само малка част от обектите, на които работиха през последно време.

‘актът , че с ќѕ „„истота“ постигаме по-добри резултати в сравнение с тези на частни фирми в снегопочистването, ремонта и поддържане на обекти и съоръжени€,  ни дава спокойствие и увереност, че не само работим по-икономично и по-качествено, но осигур€ваме заетост и добри услови€ за работа на много хора.

ћездра да се превърне в социална ќбщина – теза, ко€то ¬ие лансирахте преди две години. “акава ќбщина ли е ћездра две години по-късно?

–аботата в социалната сфера е най-деликатна и чувствителна. “ам грижите и отношението не се формират с решени€ и заповеди, а със сърце и душа ежедневно, ежечасно към всеки човек, потърсил помощ и съдействие и не само към т€х. «а последните две години подобрихме услови€та и техниката в социални€ патронаж, детска млечна кухн€, клубовете на пенсионерите и увеличихме бро€ на услугите. ¬ече разполагаме с нов микробус, нов траспортен автомобил и до кра€ на годината достав€ме  още един. ѕровеждаме анкети със социално слаби лица в ц€лата ќбщина и търсим и намираме реална възможност да им помогнем. ѕредлагаме им работа и грижи, социализираме ги. –аздадохме десетки тонове помощи във вид на храна и дрехи. ќсигурихме безплатни медицински прегледи в десет села на ќбщината. Ќаехме социални работници, които да помагат в ежедневието на стари и самотни хора. ÷елогодишно, без прекъсване, осигур€ваме безплатен об€д на 90 души в социалната трапезари€.

–езултатите от изпълнението на количествените показатели са впечатл€ващи, но за мен по-важна е пром€ната в отношението към хората в нужда. —лужителите, които работ€т в тази сфера, дават всичко от себе си, за да са полезни. — ангажирането на спонсори и дарители като фондаци€ „BCause“, фирма„Paysafe“ резултатите стават гарантирано добри.

«а тези две години какво направи ќбщината и в частност ¬ие за осигур€ване на заетост, по–добри услоив€ на труд и достойно заплащане?

ѕреди да коментирам,да давам съвети или да насто€вам за по-добри услови€ за работа в други фирми и организации, съм длъжен да огледам „собствени€ си двор”. ѕрез последните две години в сградата на общинска администраци€ ремонтирахме повече от половината стаи. ћайстори вл€зоха в помещени€, в които от 40 години не е правен ремонт. ƒоставихме нови мебели и оборудване. »нсталирахме над 30 нови компютърни конфигурации. ¬ момента в сградата на общинска администраци€ се извършва мащабен ремонт за повишаване на енергийната ефективност. ћонтира се най-съвременната VRF климатична система. ќбщата стойност на проекта е над 1 млн. лв. „астично актуализирахме възнаграждени€та на служители, които б€ха най-ощетени. ѕривеждаме регул€рно заплатите в ќѕ „„истота“ в съответствие с промените на минималната работна заплата.

 ато ц€ло в бюджетната сфера осигурихме по-добри услови€ на труд във всички звена. — текущи ремонти и реализирани проекти за повишаване на енергийната ефективност в —оциални€ комплекс, ќ” „—в.—в.  ирил и ћетодий“, —” „»ван ¬азов“, ƒ√ „ћир“, ƒ√ „—лънчице“ и ƒ√ „ƒетелина“ постигаме видими и осезаеми резултати.

ќсновни€т проблем си остава опасно ниски€тразмер на възнаграждени€та на хората в бюджетни€ сектор. » тъй като заплатите на 95% от т€х са свързани с размера на стандартите, определени от държавата, то ќбщината е в рол€та само на разпределител на средства. ѕоложителната стъпка с увеличението на заплатите в сферата на образованието за нашата ќбщина е и реална, защото е оптимизирана училищната мрежа и минимизирани разходите за издръжка. ќсвен това използваме вс€ка възможност за допълнително финансиране по проекти, програми или чрез дарители. ѕоложителен пример от последните дни е доставката на дарение от 50 преносими кампютри на обща стойност 25 000 лева в  две училища в ќбщината. » в момента по проект извършваме ремонт на —” „ лимент ќхридски“- с. «верино за над 120 хил. лева.

ќчаквани€ с надежда държавен бюджет за 2018 г. засега не е особено щедър към общинските служители, здравните и социалните работници. –искът от обезлюд€ване на тези сфери,по причина ниско възнаграждение и в крайна сметка на лишаване на гражданите от услуги, е реален не само за нашата ќбщина, но и за всички останали.

ѕо отношение на стопански€ сектор подкреп€ме вс€ка една законова инвестиционна иде€. ¬секи предприемач е добре дошъл. »зградените селскостопански обекти в с.√орна  ремена – щраусова ферма и в с. –уска Ѕ€ла – овцеферма, са доказателства за това.

ѕоддържаме контакти с ръководството на най-големи€ работодател в общината – заводъта за кабелни комплекти S≈BN. ƒве поредни години заводът печели приза “–аботодател на годината“. ”довлетвор€ваме своевременно всички техни искани€ и желани€, свързани с общинска инфраструктура и услуги, и същевременно насто€ваме пред т€х за по-високи възнаграждени€ на заетите и разшир€ване на социалните  придобивки.

ќбект на посто€нно търсене и предлагане пред потенциални инвеститори е възможността за организиране на нови производства и услуги в ќбщината.

≈дин от акцентите в предизборната ¬и кампани€ беше осигур€ване на достъпно здравеопазване. —итуаци€та с многопрофилната болница във ¬раца породи сериозни кулизии.  акво се случва в ћездра?

¬ Ѕългари€ болниците са търговски дружества, специалистите в доболничната помощ и общопрактикуващите лекари са еднолични търговци.  акво се получава? “ърговци на здраве, търгови€ със здраве. Ќалагани€т от 20 години модел на здравеопазване е труден за повечето лекари и абсурден за пациентите.

¬ъпросът за здравето на българина, без да се изведе като основен приоритет и реши радикално на държавно ниво,  не може да получи трайно и удоволетворително решение на местно ниво, въпреки полаганите усили€ и ангажименти. ѕри над 13 млн.лв. задължени€ на врачанската болница, 350 хил.лв. задължени€ на мездренската изглеждат едва ли не като н€какъв успех. Ќе е така обаче. ѕроблемите са системни и се задълбочават. ѕът в укрепването на болниците, без пром€на на здравните пътеки като стойност и изисквани€, е безпътица. “ова е най-лесни€т начин да се затвор€т болниците, особено в по-малките населени места. ѕодпомагайки целево на н€кои болници, държавата гарантира н€какъв минимум от услуги, но това нито е достатъчно, нито справедливо.

¬ ћездра ќбщината осигури през 2017 г.: 77 000 лв. собствени средства и още 50 000 лв. от проект „ расива Ѕългар舓 за ремонт на покрива на болницата, бо€дисване на фасадите и обнов€ване на паркинга. ѕрактически поемаме част от издръжката на ћЅјЋ-ћездра - 80 000 лева до месец ноември. —ъс скромни€ бюджет, с който разполагаме,  подпомагаме и разчитаме на нашата болница.

—ъдействаме с всичко необходимо за реализиране на проект за обнов€ване на спешни€ център. –емонтирахме основно улиците, осигур€ващи достъп до болницата. –аботим в посока осигур€ване на спонсори и въобще съдействие за всички съпътстващи дейности, обезпечаващи нормалното функциониране на здравните заведени€.

«дравните кабинети в детските градини функционират нормално. ќсигурихме безплатни прегледи в н€колко села от ќбщината. «а по-добри резултати очакваме пром€на във финансирането, изисквани€та и мениджмънта на болниците.

ћного сериозен проблем не само за общнашата, но и други за други общини в страната е популаци€та на безтопанствени кучета. ќт тази година ли е актуален въпросът и как си об€сн€вате действи€та на природозащитниците?

јко приемем тезата, че природозащитниците са будната съвест на обществото, можем да сме им благодарни и да ги оценим високо. ѕод този общ знаменател – природозащитници - могат временно да попаднат „случайно“ и хора с недотам чисти намерени€ и помисли. ”спешно манипулирани или манипулиращи общественото мнение, те са в състо€ние да предизвикат неверо€тни скандали и създадат фантастични истории.

–€зкото увеличаване на бро€ на безстопанствените кучета на територи€та на общината през последните години се дължи преди всичко на безотговорното поведение на собствениците на животни. Ќе ги кастрират, радват им се известно време и след това ги пращат на улицата за самоотглеждане. јнализирахме конкретно ситуаци€та с безстопанствените кучета и отчетохме, че само грижите и усили€та, които полагат доброволците, стопанисващи приюта в с.ƒолна  ремена, са недостатъчни за решаване на проблема. ј проблем има, и то тежък. Ќад 30 души са потърсили помощ в —пешни€ център след ухапвани€ от куче, десетки са изплашените и шокирани от агресивно поведение на тези „домашни любимци“. “ова, че плащаме наема и консумативите ел.енерги€ и вода, купуваме храна, достав€ме поръчани количества мрежа, е нашата малка тайна с хората от „јнимал хелп“, грижещи се за кучетата в с. ƒолна  ремена. ћоже би за т€х тези средства н€мат съществено значение и затова не ги коментират, но в кра€ на годината аз, като кмет, съм длъжен да ги об€в€.

«а 2017 г. б€хме предвидили възлагане на проектиране на приют в с.  ален. —итуаци€та обаче се разви критично и с цел предотврат€ване на нежелани инциденти  с хора и кучета, предприехме спешни действи€ за предварително изолиране на животни във временни€ приемник в с.  ален. — тези действи€ успокоихме до известна степен нетърпимата обстановка в града, а и осигурихме храна, подслон и грижи за четиридесетина кучета.

ѕроектиране, изграждане на приют, но преди всичко кастриране на всички безстопанствени кучета, са приоритет за нас.

„елен опит от други е трудно да вземем, защото практиките за избиване, отрав€не на кучета или транспортиране до други общини са неприемливи за нас. “райно и глобално решаване на проблема, без приемане и ефективно прилагане на национална програма за ограничаване популаци€та на безстопанствените кучета, е невъзможно.

 акво наложи радикалните мерки по отношение провеждането на јтракционно-увеселителни€ панаир по повод ƒен€ на ћездра - 6-и май?

ѕлощадът в центъра на ћездра е презастроен и транспортно не добре обезпечен. —трупването на атракционите в началото на месец май на тази малка площ, буквално парализира достъпа до гарата, хотела, полици€та, затрудн€ва таксиметровите услуги и превръща дните ни от празник в безкраен проблем.

«оната на общински€ пазар, макар също недостатъчна като площ, предлага много по-добри услови€ и възможности, включително и с наличните санитарни помещени€. ѕоложителна практика в други градове е подобни атракциони да се организират в паркове или стадиони, за да не пречат на живеещите в даден район, а за ћездра на този етап зоната на пазара е възможно най-безконфликтни€т вариант.

“ромавата и тежка бюрокраци€ също е един от сериозните проблеми на държавата ни.  ак ¬ие и ¬аши€т екип работихте тези две години за облекчаванена услугите за бизнеса и гражданите?

ѕодкреп€ме и съдействаме като администраци€ на вс€ка едно законово допустимо инвестиционно намерение. ¬секи, който про€в€ва н€каква стопанска инициатива, е добре дошъл в ќбщината. —ъзнаваме, че конкуренци€та във всички бизнеси е от полза за нашите съграждани. —ъздават се услови€ за минимизиране на цени на стоки и услуги, и за по-висока оценка на труда, и оттам по-високи заплати на работещите. Ѕързото процедиране по за€влени€, обработка на данни, предостав€не на информаци€, съдействие за нови ѕ”ѕ-ве, са ежедневие за нас.  оличествените измерители €вно показват постигнатите резултати. ѕрез 2017г. са процедирани 18 подробни устройствени планове, обработени са 381 бр. за€влени€ за търговска и стопанска дейност, а планът за постъплени€ от отдаване на селскостопански земи под наем бе изпълнен в кра€ на месец септември.

¬ информационни€ център нашите съграждани освен внимание и вежливо отношение, получават необходимата информаци€ и съдействие. —ъздадената възможност там да се плащат и местните данъци и такси облекчи процеса и е важна стъпка в повишаване на събираемостта.

”смивката, благата дума, желанието за съдействие и професионализмът са основните средства в арсенала на служителите от наши€ фронт офис. “ова не е само мо€ мечта и обещание, а и основно изискване на нашите съграждани. Ќ€ма да позвол€ да има изключени€ от това и ще продължа да бъда безкомпромисен в кадровото обезпечение на тази дейност.

«а тези две години стабилизирахте финансовото съто€ние на ќбщината и разплатихте натрупани задължени€. ¬ъзродихте футбола, успешно б€ха санирани сгради за над 11 млн.лв.  акви са целите, които ще преследвате в следващите две години от мандата си?

«аварих в кра€ на 2015 г.ќбщина ћездра в „зоната на здрача“. —лед  две години упорита работа вече сме на светло. ћожем и да помечтаем. ѕредпочитам да бъдем реалисти и да изпълним всичко възможно от об€вената ”правленска програма. ¬сичко онова, което можем да направим със собствени сили и средства, ще бъде направено с ентусиазъм и упоритост. «а средствата от инфраструктурните проекти, които очакваме по оперативните програми, ще бъда пестелив в изказвани€та, имайки предвид забав€нето на ѕ–—– с една година. “е са, обаче, най-важни€т механизъм и на т€х разчитаме за обнов€ване на водопроводи, улици, площади, сгради.

¬секи отчет неминуемо е свързан с поемането на нови обещани€.  акво ще обещаете на хората?

¬ъпросите от ¬ашето интервю засегнаха малка част от дейността на общината през последните две години. ѕодробен отчет за извършеното във всички сфери на дейност ще бъде подготвен в кра€ на годината и представен пред всички съграждани.

ѕредварително искам да благодар€ за старанието, постигнатите успехи и резултати на всички служители в общинска администраци€, ќѕ „„истота“, колективите на детските градини и училища, на —оциални€ комплекс и —оциални€ център, на социалните и здравни специалисти, на читалищните и културните дейци, на спортистите и треньорите, на самодейците и талантливите деца от общината!

Ѕлагодарност и поклон на тези, които имат афинитет към обществени€ живот и участват в различни инициативи и про€ви!

¬сички, които ме познават добре, зна€т, че трудно обещавам нещо, защото направ€ ли го, със сигурност тр€бва да го изпълн€. «а това за€в€вам следното:

”важаеми съграждани, обещавам да бъда принципен в отношени€та към всеки един от вас, да ви служа честно и отговорно и да отсто€вам с всички сили и средства обществени€ интерес!

 
2017-12-06 10:46:58