Съветници умуват за защитена детска градина

Съветници умуват за защитена детска градина

Детска градина „Мир” с детска група в с. Типченица да бъде включена в списъка на защитените детски градини. Така ще се даде възможност на децата, които подлежат на задължително предучилищно образование да бъдат подготвени за бъдещата социална роля „ученик“, а детското заведение да получи допълнително финансиране. По този повод на предстоящото редовно заседание на Общинския съвет в Мездра кметът Генади Събков ще внесе докладна за приемане на предложението.

В детската група в с. Типченица  към ДГ “Мир“ се отглеждат, възпитават и обучават 12 деца на възраст от 2 до 7 годишна възраст. 5 от общия брой деца подлежат на задължително предучилищно образование, с което се покриват критериите на постановление №121 на МС от 23.06.2017 г. за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условията и ред за тяхното допълнително финансиране.

Според чл.54 ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, защитена детска градина е тази, чието закриване би довело до нарушаване на достъпа до образование на децата в задължителна предучилищна възраст. По смисъла на ал.3, 4 и 5 на чл.54, защитените детски градини не могат да бъдат закривани. Те са включени в списък, приет от Министерски съвет и обнародван в „Държавен вестник“, който се актуализира ежегодно до 1 ноември.

Критериите за определяне на защитените детски градини и защитени училища се приемат с акт на Министерски съвет и са свързани с обективните географски и демографски фактори, наличието на пътна инфраструктура, отдалечеността и капацитета на най-близкото друго училище или детска градина.

 
2017-07-13 10:47:14