Център за социално включване отвори врати в Бяла Слатина

Център за социално включване отвори врати в Бяла Слатина

Център за социално включване отваря врати в Бяла Слатина. Предстои Общината да сключи договор за финансиране по проект  Център за социално включване „Аз и моето семейство”. Средства ще дойдат по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, по процедура за директно предоставяне на БФП BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”.
Проектът надгражда постигнатите резултати по проект „Център за деца и родители „Аз и моето семейство” - комплексна, интегрирана и устойчива грижа за социално включване в община Бяла Слатина“, финансиран по Проекта за социално включване, съгласно Споразумение за финансиране № РД 09-22/31.05.2011 г. подписано между МТСП и община Бяла Слатина, успешно приключил през декември 2015 г.
Общата цел на новият проект е свързана с превенция на социалното изключване и ограничаване на бедността сред децата. Продължителността на реализирането му е 26 месеца.
Общата сума на допустимите разходи за изпълнение на проекта е 295 980,40 лв., от тях 251 583,34 лв. са от Европейския структурен фонд  (85%) и 44 397,06 лв. - Национално съфинансиране (15%).
2016-06-17 11:36:26