Община Бяла Слатина разкрива нови работни места за младежи до 29 години

Община Бяла Слатина разкрива нови работни места за младежи до 29 години

„Подобряване достъпа до заетост на неактивни младежи в Община Бяла Слатина“ e наименованието на новото одобрено проектно предложение на община Бяла Слатина по ОП " Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г., приоритетна ос Подобряване достъпа до заетост и качество на работните места,процедура " Активни" BG 05M9OP001-1.002.

Проектът ще бъде реализиран в партньорство с ОП „Чистота и строителство“ и ОП „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“.
 Проектното предложение е разработено в отговор на проблемите, породени от наличието на голям брой млади хора в община Бяла Слатина, които не учат, не работят и не желаят да си търсят работа. Това наложи разработването на настоящото проектно предложение, с което се цели достигане до неактивните младежи и работа с тях. Изпълнението на проекта ще позволи откриването на тези млади хора, мотивирането им и осигуряване на по-добра перспектива за реализация на пазара на труда. Чрез проекта ще се даде шанс на младежите за включване на пазара на труда. Целевата група на проекта са неактивни лица и младежи извън образование и обучение, на възраст до 29 г.

Общата цел на проектното предложение е активиране и включване на пазара на труда на неактивни младежи на възраст от 15 до 29 години, чрез прилагане на инструменти и услуги за идентифициране, привличане, мотивиране и изграждане на професионални умения.

Тази обща цел ще бъде постигната посредством реализирането на следните специфични цели:

 Социална интеграция на неактивни младежи на възраст от 15 до 29 г.;

 Подобряване уменията и квалификацията на младежи на възраст от 15 до 29 г.;

 Подпомагане на трудовата интеграция на икономически неактивните младежи на възраст от 15 до 29 г.;

 Мотивиране за активно поведение на пазара на труда на младежите от целевите групи;

 Осигуряване на възможност за включване в заетост на младежите от целевите групи.

По проекта ще бъдат обучени 80 лица от целевите групи както следва:

- 60 лица "Помощник пътен строител" със специалност "Пътища, магистрали и съоръжения";

- 20 лица "Работник в озеленяването", специалност "Озеленяване и цветарство". В резултат реализирането на проекта ще бъдат

назначени на работа за 6 месеца 60 лица от целевата група в Общинско предприятие "Чистота и строителство" и 20 лица от целевата група в Общинско предприятие "Социално предприятие за озеленяване и благоустройство";

След приключването на обученията, лицата, преминали успешно курса ще получат Свидетелство за професионална квалификация.

 

 

 
2016-01-28 15:47:04